Bildningsn��mnden

Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet.

Det offentliga skolväsendet avser förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem), öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Arbetsordning

För att skapa en större delaktighet och medvetenhet i nämnden har tre verksamhetsberedningar skapats för förskola, grundskola och gymnasium (inklusive SFI och vuxenutbildning).

Verksamhetsberedningarna ska bestå av vars sju ledamöter/ ersättare. I respektive beredning ingår verksamhetschefen som sammankallar gruppen. En ledamot, lämpligen någon som även sitter med i arbetsutskottet, ska utses att ha en samordnande roll. Verksamhetsberedningarna utvecklar arbetet tillsammans med verksamhetschefen och arbetsområden fastställs av nämnden.

Exempel på arbetsuppgifter för verksamhetsberedningarna kan vara att följa upp fattade nämndsbeslut eller att granska en viss verksamhet. Avrapportering av arbetet ska ske till utskott, arbetsutskott samt nämnd.

I den nya arbetsordningen ingår också att nämndsmötena två gånger per halvår förläggs ute i någon av verksamheterna. Dessa tillfällen ska inledas med skollunch, verksamhetsbesök och information i samarbete med förskolechef/rektor och sedan avslutas med nämndsmöte.

Mer information om arbetsordningen finns i dokumenten Bildningsnämndens arbetsordning 2015 samt Beslut gällande ny organisationsstruktur bildningsnämnden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?