VA-avdelningen

I Trelleborgs kommun är det VA-avdelningen som ser till att produktionen och distributionen av dricksvatten och avloppsvatten fungerar.

VA står för vatten och avlopp, och det är drift och underhåll av detta som är VA-avdelningens största ansvarsområde.

VA-avdelningen hanterar vattnets hela kretslopp, från upptagandet av grundvatten till utsläpp av renat avloppsvatten. Avdelningen ansvarar även för handläggande av VA-lov, mätarbyten, samt drift och underhåll av vattenledningsnätet.

VA-kretsloppet

Första steget i VA-kretsloppet är upptagande av grundvatten som sedan transporteras till något av Trelleborgs kommuns fyra vattenverk i Fuglie, Alstad, Klagstorp och Trelleborg. I vattenverket genomgår grundvattnet en process för att renas från partiklar och bli mindre hårt. Vattnet distribueras därefter från vattenverken ut i det 47 mil långa vattenledningsnätet och till cirka 11 300 abonnenter.

Från abonnenterna leds spill- och dagvatten via det 57 mil långa avloppsledningsnätet till något av de fem avloppsverken. Avloppsverken i Trelleborg, Smygehamn, Alstad och Fru Alstad är fullt utbyggda medan anläggningen i Grönalund är en trekammarbrunn med tillhörande markbädd.

I avloppsverken renas det inkommande avloppsvattnet i flera steg genom mekanisk, biologisk och kemisk rening. I Trelleborg och Smygehamn reduceras även vattnets kväveinnehåll. Det renade vattnet kan sedan släppas i en recipient eller vattentäkt.

Samarbete mellan VA-avdelningen och andra avdelningar och förvaltningar i kommunen är vanligt, till exempel när nya bostadsområden byggs ut för vatten och avlopp.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!