VA-avdelningen

I Trelleborgs kommun är det tekniska förvaltningens VA-avdelning som ansvarar för distribution och produktion av dricksvatten och avloppsvatten.

VA-avdelningen hanterar hela VA-kretsloppet från upptagandet av grundvatten till utsläpp av renat avloppsvatten. Avdelningen ansvarar även för handläggande av VA-lov, mätarbyten, samt drift och underhåll av ledningsnätet.

VA-kretsloppet

Första steget är upptagande av grundvatten som sedan transporteras till respektive vattenverk. I vattenverket genomgår grundvattnet en process för att ta bort partiklar och minska hårdheten. Ut levereras dricksvatten med en hårdhet på mellan 7-10 ºdH.

Det finns fyra vattenverk i kommunen belägna i Trelleborg, Klagstorp, Alstad och Fuglie. Vattnet till Önnarp-Gärdslöv levereras dock från Skurups kommun. Vattnet distribueras från vattenverken ut i det 47 mil långa vattenledningsnätet till cirka 11 300 abonnenter.

Från abonnenterna leds spill- och dagvatten via det 57 mil långa avloppsledningsnätet till något utav de fem avloppsverken. Avloppsverken i Trelleborg, Smygehamn, Alstad och Fru Alstad räknas som sedvanliga avloppsverk medan anläggningen i Grönalund är en trekammarbrunn med tillhörande markbädd.

I avloppsverken renas det inkommande avloppsvattnet i flera steg genom mekanisk, biologisk och kemisk rening. I Trelleborg och Smygehamn reduceras även kvävet. Det renade vattnet kan sedan släppas i en recipient.

Avdelningens organisation

Kortfattat kan organisationen delas upp i följande enheter:

  • Administration
  • Handläggare av VA-bygglov
  • Miljöingenjör
  • Utredningsgrupp (ledningsinspektion, filmning av ledningar, utredningar av läckor och översvämningar med mera)
  • Upprätthållande och uppdaterande av ledningsregister/kartor
  • Mätarverkstad (utför all praktisk hantering av vattenmätare)
  • Drift och underhåll av ledningsnätet
  • Vattenverken
  • Avloppsreningsverken

Samarbete mellan andra avdelningar och förvaltningar är vanligt. Bland annat sker ett nära samarbete med projekteringsavdelningen när nya bostadsområden byggs ut för vatten och avlopp.

Frågor som gäller enskilt avlopp eller egen brunn hanteras av miljöförvaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!