Parkavdelningen

Alla vet att människor mår bra av att få vistas i en grön miljö. Parkernas och de gröna stråkens funktion för avkoppling, upplevelse, lek och som social mötesplats är av stor betydelse.

Den mångfald och variation som finns där ger trivsel och berikar oss. Arbetet med den gröna miljön är både kortsiktigt - säsongsbetonat - och långsiktigt - för kommande generationer.

Parkavdelningens olika enheter

Administration

 • Projektering och kalkylering av nyanläggningar
 • Besiktningar av vegetation och lekytor
 • Upphandling och inköp av material
 • Kontakt med allmänheten

Drift och underhåll

 • Skötsel och förvaltning av parkmark, lekplatser och utrustning i den gröna miljön
 • Blomsterarrangemang och dekorationer under årets olika säsonger
 • Utveckling av naturparker med växtmaterial och information till allmänheten
 • Plantering av träd och buskar i befintliga och nya grönytor
 • Avverkning av almsjuka träd på kommunala ytor
 • Återbruk av biomaterial genom kompostering och flisning
 • Service av offentliga konstverk, dammar och vattenspel
 • Skötsel av hundrastgårdar, hundlatrin och papperskorgar
 • Skötsel av badstränder

Plantskola

 • Eget växtmaterial odlas i plantskolans växthus och på friland
 • Plantskolan vinterförvarar ett stort antal palmer och exotiska växter

Nyanläggning

 • Nyanlägger lekplatser, parker, naturmarker och platser i det offentliga rummet
 • Regional karaktär och identitet planeras in i arbetet med den gröna miljön

Hjälpte informationen på den här sidan dig?