Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Tekniska förvaltningen är tekniska nämndens förvaltning med verksamhetsansvar för väghållning, parkeringsövervakning, småbåtshamnar, renhållning, VA, parker samt eldistribution och annan ledningsbunden energi.

Vi skall i en bra arbetsmiljö producera varor och tjänster med rätt kvalitet och med minimal miljöpåverkan åt en medveten kundkrets.

Detta innebär att:

Vi skall genom handlingsprogram och med hjälp av miljökonsekvensbeskrivningar uppfylla mål samt inom varje verksamhet arbeta förebyggande av eventuell miljöförorening. Målen skall uppnås inom givna ekonomiska, tekniska och lagstadgade ramar samt uppfylla andra krav som berör verksamheterna.

All personal skall involveras och känna delaktighet i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet. Personalens utveckling skall leda till möjligheten att agera förebild.

Den långsiktiga verksamhetsutvecklingen skall präglas av ständig förbättring där ledstjärnorna är självständighet, medvetenhet och överenskomna egenskaper.

Vi skall, för att minimera vår miljöpåverkan, arbeta med att:

  • minska emissioner från fordon och maskiner,
  • effektivisera energianvändningen och
  • förbättra vår avfallshantering
  • kontinuerligt utbyte till mer miljövänliga produkter, utan att förlora produkters syfte

Kundernas önskemål skall identifieras samt om möjligt, uppfyllas genom ett marknadsarbete där alla medarbetare är marknadsförare.

Målsättningen med arbetsmiljöarbetet ska vara:

  • friska medarbetare
  • säkra arbetsplatser
  • god anda och trivsel
  • nöjdare kunder

Vår strävan är att genom tekniska och organisatoriska förändringar, snarast åtgärda ej acceptabla arbetsmiljöer och arbetsmoment, som kan föranleda fysisk eller psykisk ohälsa och dåliga sociala förhållanden, som har betydelse för arbetsmiljön. Alla medarbetare skall härvid få behövlig information, ges möjlighet att påverka den egna arbetssituationen samt att medverka i utvecklingsarbetet.

Förvaltningen måste, för att kunna uppnå allt detta på ett aktivt sätt, ta del av personalens synpunkter och ständigt sträva efter att öka medarbetartillfredsställelsen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?