Gatuavdelningen

Gatuavdelningen ansvarar för drift och underhåll av gator och torg, övriga allmänna platser, trafiksäkerhetsfrågor, salutorg, parkeringsövervakning, kommunens småbåtshamnar, bidrag till enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll av gator

Omfattar både barmarksunderhåll, gaturenhållning och vinterväghållning, avstängning av gator samt mindre nyanläggningsuppdrag.
Information om gaturenhållning vintertid

Tillfälliga dispenser och nyttjande av allmän plats

Taxa för upplåtelse av allmän plats (PDF-dokument, 10 kB)

Torghandel

Torghandeln på onsdagar och lördagar är smycket i centrum och det är vi aktsamma om.
Torgtaxa (PDF-dokument, 8 kB)

Trafik- och trafiksäkerhetsfrågor

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter.

Parkering

Parkeringsövervakning på gatu- och tomtmark.

Felparkeringsavgifter på gatumark överklagas hos Polismyndigheten. Kontrollavgifter på tomtmark överklagas till tekniska förvaltningen, gatuavdelningen.

Småbåtshamnarna

Smygehamn, Gislöv, Västra Småbåtshamnen och Skåre hamn är anläggningar som ligger under avdelningens ansvar avseende drift och underhåll.

Gatubelysning och trafiksignaler

Avdelningen ansvarar för i huvudsak de belysningspunkter som finns på de gator och vägar där kommunen är väghållare.
Trafiksignalerna i korsningen Hedvägen/Vannhögsgatan och på Hesekillegatan vid badhuset är kommunala. Övriga signaler tillhör Trafikverket.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om nytt eller förlängning av gammalt parkeringstillstånd.

Information om parkering för rörelsehindrad

Grävning i allmän plats

Innan grävning utförs ska grävningstillstånd inhämtas. Gällande grävningsbestämmelser ska också följas.

Grävningsbestämmelser

Grävningsansökan görs på särskild blankett som finns under Självbetjäning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!