Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningens ansvar är att fullgöra tekniska nämndens uppgifter och ansvar för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, småbåtshamnarna, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppshantering, kommunens elnät samt kommunens markreserv.

Tekniska förvaltningen finns i Rådhusets östra del, på Skyttsgatan 16 och Sjöviksvägen 6. Verksamheten bedrivs ute på anläggningar runt om i kommunen.

Inom tekniska förvaltningen finns åtta avdelningar:

Administrativa avdelningen bistår samtliga avdelningar med stöd i bl.a. administration, personal, samordning, ekonomisk planering, budgetering, uppföljning och analys av förvaltningens olika verksamheter.

Energiavdelningen har ansvar för elnät och distribution av el inom koncessionsområdet.

Gatuavdelningen ansvarar för drift och underhåll av gator och torg, övriga allmänna platser, trafiksäkerhetsfrågor, salutorg, parkeringsövervakning, kommunens småbåtshamnar, bidrag till enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Parkavdelningen har hand om skötsel, förvaltning och nyanläggning av parkmark, lekplatser och utrustning i den gröna miljön.

Projektavdelningen ansvarar för projektering, planering och genomförande av projekt inom förvaltningen.

Avfalls- och återvinningsavdelningen hämtar hushållsavfall, vitvaror, trädgårds- och grovavfall samt slam från enskilda avlopp. Avdelningen ansvarar för driften av kommunens återvinningscentraler, återvinningsstationer och miljöstationer samt information till skolor och hushåll.

VA-avdelningen ansvarar för kommunens vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, vattenledningar och avloppsledningar.

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens mark- och exploateringsfrågor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?