Tekniska serviceförvaltningen

Tekniska serviceförvaltningens ansvar är att fullgöra tekniska servicenämndens uppgifter och ansvar för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, småbåtshamnarna, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppshantering, kommunens elnät samt kommunens markreserv. Förvaltningen erbjuder också intern service åt övriga förvaltningar i Trelleborgs kommun, som lokalförsörjning åt kommunens verksamheter och förvaltning och drift- och underhåll på ägda eller inhyrda objekt och lokaler, IT-frågor och lokalvårdsinsatser i kommunens verksamheter.

Inom tekniska serviceförvaltningen finns elva avdelningar:

Administrativa avdelningen bistår samtliga avdelningar med stöd i bl.a. administration, personal, samordning, ekonomisk planering, budgetering, uppföljning och analys av förvaltningens olika verksamheter.

Energiavdelningen har ansvar för elnät och distribution av el inom koncessionsområdet.

Gatuavdelningen ansvarar för drift och underhåll av gator och torg, övriga allmänna platser, trafiksäkerhetsfrågor, salutorg, parkeringsövervakning, kommunens småbåtshamnar, bidrag till enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Parkavdelningen har hand om skötsel, förvaltning och nyanläggning av parkmark, lekplatser och utrustning i den gröna miljön.

Projektavdelningen ansvarar för projektering, planering och genomförande av projekt inom förvaltningen.

Avfalls- och återvinningsavdelningen hämtar hushållsavfall, vitvaror, trädgårds- och grovavfall samt slam från enskilda avlopp. Avdelningen ansvarar för driften av kommunens återvinningscentraler, återvinningsstationer och miljöstationer samt information till skolor och hushåll.

VA-avdelningen ansvarar för kommunens vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, vattenledningar och avloppsledningar.

IT-avdelningen ansvarar för IT- och telefoniservice till alla kommunens interna funktioner.

Småbåtshamnsavdelningen har hand om drift och underhåll av småbåtshamnarna.

Lokalvårdsavdelningen erbjuder lokalvård till kommunens alla förvaltningar.

Fastighetsavdelningen ansvarar för lokalförsörjning åt kommunens verksamheter. Avdelningen ansvarar även för förvaltning, drift- och underhåll på kommunens ägda eller inhyrda objekt och lokaler.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?