Socialförvaltningen

Trelleborgs socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

  • ekonomiska trygghet
  • jämlikhet i levnadsvillkor
  • aktiva deltagande i samhällslivet

Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

I Trelleborg är socialförvaltningens verksamhet indelad i tre avdelningar, Äldreomsorg, LSS (Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade) och Individ- och familjeomsorg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!