Miljö, hälsa och livsmedel

Frisk luft och rent vatten, bra mat och hälsosamma bostäder. Avdelningen för Miljö, Hälsa, Natur och Livsmedel, har ett stort verksamhetsområde med en gemensam nämnare: miljön i Trelleborg. För att förhindra skador på människors hälsa och på miljön arbetar vi med tillsyn och kontroll av allt från livsmedelshantering och vatten, till luftföroreningar, buller och miljöfarlig verksamhet.

Livsmedelskontroll

Nedan följer en sammanfattning på avdelningens arbete.

Miljöfarlig verksamhet

Avdelningens arbete styrs av miljöbalken, Sveriges miljölagstiftning. Varje år kontrollerar vi ett hundratal industrier och miljöfarliga verksamheter i Trelleborg. Syftet med tillsynen är att främja en hållbar miljö - både nu och i framtiden. Miljöfarliga verksamheter kan vara tung industri med farligt avfall men det kan också vara ett fotolabb eller din tandläkare.

Miljöövervakning

En del av det arbete som görs för att skydda och övervaka naturen i Trelleborg utförs av avdelningen. Det gäller exempelvis hav, sötvatten, luft, skog, våtmarker och jordbruksmark. Avdelningen ansvarar för en del av de inventeringar som görs i naturen, av bland annat fågelliv, insekter, groddjur och vegetation.

Svanpar Äspöåns våtmark

Vi har en väl utvecklad luftövervakning. Sedan början av 90-talet medverkar Trelleborg i URBAN-projektet. Under vinterhalvåret utförs mätningar av svaveldioxid, kvävedioxider och kolväten, VOC och PM10 i Trelleborgs centrum och Smygehamn.

Trelleborg är medlem i Sydkustens Vattenvårdsförbund som genomför regelbundna studier av Östersjöns tillstånd. Sedan 1990 genomförs mätningar av närsalttransporter i kommunens sex största åar varannan månad.

Strategiskt miljöarbete

Sveriges riksdag har antagit 15 miljömål för att främja arbete för en hållbar utveckling. Därför arbetas ett handlingsprogram fram på lokal nivå för att visa hur Trelleborg ska uppnå sin del av de nationella miljömålen.

Hälsoskyddsfrågor

Oavsett om du är hemma eller på jobbet är det viktigt med bra inomhusmiljö. I miljöbalken finns särskilda bestämmelser som ska hjälpa till att förhindra skador på hälsa och miljö. Det kan handla om regler för hur högt en fabriks- eller ventilationsfläkt får bullra eller hur dragig och kall bostadsmiljö får vara. Om du besöker en frisör, tatuerare eller får fotvård och sjukgymnastik, ska du känna dig trygg. Avdelningen kontrollerar att lokalerna och utrustningen sköts på ett, enligt miljöbalken, hälsosamt sätt. Avdelningen ser också till att reglerna i tobakslagen följs, så att du inte utsätts för tobaksrök på ställen där det är förbjudet att röka.Miljökontroll

Livsmedelsfrågor

Alla vill ha bra mat. En förutsättning för att du ska kunna äta bra och nyttigt är att livsmedlen har hanterats på ett riktigt sätt. Matvarorna ute i butiker och på restauranger ska behandlas rätt, förvaras i rätt temperatur och vara märkta på svenska.

GrönsaksillustrationDet är många viktiga regler som måste följas för att den mat som tillagas på restauranger och i gatukök ska bibehålla sin kvalitet. Livsmedelsföretag ska registrera sina verksamheter hos samhällsbyggnadsnämnden. Vi gör regelbundna inspektioner och arbetar för god hygien i verksamheter med livsmedelshantering i Trelleborg. Det gäller allt från krogar och livsmedelsbutiker till skolmåltidskök och gatukök.

Visste du att…

  • vi gör över 600 inspektioner/tillsynsbesök i Trelleborg varje år.
  • Trelleborg har två naturreservat: Dalköpinge ängar och Beddinge Hed.
  • vi har kartlagt ett tusental miljöfarliga verksamheter i Trelleborg.
  • från bland annat Rådhuset mäts Trelleborgs luftföroreningar.
  • genom att Trelleborg är medlem i Sydkustens Vattenvårdsförbund genomförs regelbundna studier av Östersjöns tillstånd.
  • vi inspekterar Trelleborgs strandbad och bassänger så att du kan simma lugnt.
  • sedan 1990 genomförs mätningar av närsalttransporter i kommunens sex största åar varannan månad.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?