Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens planering, framtida byggande och miljö i ett brett perspektiv. Förvaltningen skapades den första januari 2012 och är en sammanslagning av stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av ett fyrtiotal medarbetare i fem olika avdelningar – Administration, Plan, Bygg Mät & Karta, Miljö, och Hållbar utveckling.

Administration svarar för förvaltningens behov av administrativt stöd och för GIS, det geografiska informationssystemet.

Plan arbetar med översikts- och detaljplanläggning och med olika samhällsbyggnadsprojekt.

Bygg, Mät & Karta arbetar med såväl frågor av rent myndighetskaraktär som med råd och upplysningar till allmänheten. De arbetar med bygglovsfrågor, samråd och inspektion av byggen. Avdelningen också är kommunens samlade resurs för mät- och kartverksamhet samt lantmäterifrågor.

Miljö, ägnar sig åt myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Det innebär bland annat övervakning och skydd av miljön i Trelleborgs kommun, tillsyn av miljöfarlig verksamhet, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor.

Hållbar utveckling arbetar med natur och miljöstrategiska frågor. Information och utbildningsinsatser om biogas genom informationscentret - Biogas Centre of Excellence - på Östergatan 58, Trelleborg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?