Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet är organiserad i två avdelningar och nio enheter på kultur- och fritidsförvaltningen.

Nedan följer en övergripande beskrivning av de olika verksamheternas uppdrag och fokusområden inklusive de organisatoriska förändringar som ska ske inför 2020 enligt kultur- och fritidsnämndens beslutade Verksamhetsplan 2020.

Badhuset och Anderslövs Friluftsbad

På Badhuset i Trelleborg finns det möjlighet till motionssim, simskola för såväl barn som vuxna, äventyrsbad och vattenlekar samt till avkoppling. På Badhuset arbetas det aktivt med att öka simkunnigheten för Trelleborgs invånare, bland annat genom simundervisning för skolklasser och intensiv sommarsimskola. Simkunnigheten bland barnen i kommunen betraktas i nuläget som hög. Enheten arbetar tillsammans med de aktiva föreningarna, som bedriver verksamhet på Badhuset. På Friluftsbadet i Anderslöv finns det möjlighet till att bada, spela volleyboll, spela boule och sola.

Under 2020 kommer Badhuset ha fokus på att bibehålla den höga simkunnigheten samt på att hitta en ny hyresgäst för caféverksamheten.

Biblioteken med skolbiblioteksenheten

Trelleborgs bibliotek ska vara ett modernt bibliotek och ett bibliotek i framkant och en ständig utveckling har skett under de senaste åren både vad gäller lokaler och teknik.

Trelleborgs bibliotek är som första verksamhet i kommunen numera hbtq-certifierat vilket har finansierats av statens kulturråd.

Skolbibliotekarieenheten är en pedagogisk biblioteksresurs för de kommunala grundskolorna, inom både medie- och informationskunnighet och läs- och språkutveckling. Enheten består av sex skolbibliotekarier med placering på huvudbiblioteket, även om den huvudsakliga verksamheten sker på skolorna.

Under 2020 kommer biblioteken att fokusera på ökad tillgänglighet och funktion.

Kansliet med Kultur- och evenemangsenheten samt Trygghetsvärdarna

Förvaltningens kansliavdelning samordnar administration, nämndsarbete och ärendehantering. Avdelningen hanterar även föreningsfrågor, föreningsbidrag och lokalbokningar samt har det övergripande ansvaret för samordningen av kommunens ANDT- och barnrättsfrågor. I kansliavdelningen ingår även Kultur- och evenemangsenheten med Parkens kultur- och konferenscenter samt verksamheten med kommunens trygghetsvärdar.

Utvecklingsarbetet på kansliavdelningen är fokuserat på lokalförsörjning, föreningsutveckling och interna utvecklingsprocesser. En viktig del i detta arbete är att stödja föreningar som söker extern finansiering, samt att kommunicera ut möjligheter om bidrag, fonder och stöd.

Kultur- och evenemangsenheten ansvarar för kommunens allmänkultur både för vuxna, ungdomar och barn samt stöttar föreningslivet både med service och ekonomiska bidrag.

Enheten ansvarar för det viktiga arbetet med kommunens båda kulturgarantier. Ett nära samarbete sker med bildningsförvaltningen gällande kulturgarantin för unga som bidrar till att Trelleborgs skolungdomar får tillgång till ett kulturutbud av mycket hög kvalitet. På samma sätt samverkar enheten med socialförvaltningen för att förstärka och garantera ett bra kulturutbud även inom äldreomsorgen.

Viktigt för verksamheten är också att engagera professionella kulturutövare och få dem till Trelleborg. Enheten besitter stor kompetens både inom arrangemangsteknik och film. Resurser som krävs för att kunna driva och skapa attraktiva, trygga arrangemang med hög standard. Enheten ansvarar för kommunens egna stora arrangemang med allt ifrån Trelleborgsgalan till nationaldagsfirande och webb-tvsändningar.

Kultur- och evenemangsenheten stödjer aktivt övriga kulturinstitutioners verksamheter där de största satsningarna på kultur för barn och unga sker.

Parkens kultur- och konferenscenter är från och med 2020 en del av kultur- och evenemangsenheten och kommunens enda kultur- och konferensanläggning med kapacitet att ta emot uppemot 1 000 gäster. Huvuduppdraget för verksamheten är att hyra ut lokalerna till arrangörer av kultur, föreläsningar, konferenser och andra event under hela året. Den största delen av Parkens besökare och hyresgäster kommer från det lokala föreningslivet och det lokala näringslivet. Mer än 4 300 barn och unga besöker årligen Parken för att uppleva någon form av scenkonst.

I kansliavdelningen ingår även från och med 2020 kommunens trygghetsvärdar. Trygghetsvärdarnas övergripande uppdrag handlar om att skapa trygghet genom sin närvaro, företrädelsevis kvällar och nätter, i hela kommunen. Trygghetsvärdarna kan vid behov snabbt tillkalla relevant hjälp, i form av polis, väktare, räddningstjänst, ambulans, kommunala jourer etc. Till uppdraget hör även att kontrollera kommunala fastigheter för att se till att dessa är låsta efter verksamhetstid och att det inte förekommer skadegörelse eller annat som kan kosta kommunen dyrt.

Under 2020 kommer fokus ligga på att trygghetsvärdarna samt samordnaren för ANDT- och barnkonventionen, vilka överförs till Kultur- och fritidsförvaltningen från kommunledningsförvaltningen, blir en naturlig del av verksamheten.

Filmverkstan och Parken kommer från 2020 att ingå som delar i kultur- och evenemangsenheten där de har fler gemensamma nämnare och fokus kommer ligga på en förbättrad samverkan.

Genom att specialisten för barnrättsfrågorna överförs till kansliet kommer stort fokus att ligga på att implementera barnkonventionsarbetet i alla kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Uppföljning av föreningsdeltagandet bland barn och unga kommer att vara i fokus för att se om det ökade verksamhetsbidraget har gett önskad effekt.

Kulturskolan

Idag når Kulturskolan cirka 1 500 elever, dels genom den avgiftsbelagda undervisningen i Kockska Huset och på Bastionen (Söderslättsgymnasiet) och dels genom olika projekt som till exempel Tvåornas Kör och andra projekt på skolor och fritidshem. De olika inriktningarna som Kulturskolan bedriver undervisning i är musik, dans, teater, bild och form samt film, animation, foto och serieteckning.

Kulturskolan är kommunens största verksamhet när det gäller att ge barn och ungdomar möjlighet till kulturutövande och är en oumbärlig verksamhet när det gäller att uppfylla de krav på barns rättigheter som barnkonventionen ställer.

Under 2020 kommer Kulturskolan fokusera på fortsatt ökad tillgänglighet genom uppsökande projektverksamhet.

Serviceenheten

Serviceenheten ansvarar för bland annat skötsel och iordningställande av kommunens idrottsanläggningar, sporthallar, ridanläggningar och ishall. Utvecklingsarbetet på enheten handlar i hög grad om hur service och kvalitet på drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar kan bli bättre och effektivare.

Under 2020 kommer enheten fokusera på att höja kvalitén på befintliga anläggningar samt öka tryggheten på och runt dessa. Ett annat prioriterat område är att fortsätta arbetet med att miljöförbättra kommunens konstgräsplaner. Enheten kommer också att inventera personalens utbildningsbehov och komplettera dessa.

Trelleborgs Museum, Axel Ebbes Konsthall, Trelleborgen och Magasinet

Utställningsverksamheten på Trelleborgs museum inriktar sig på egengjorda utställningar med varierande ämnen, dock främst arkeologi och historia samt konst och design.

Samlingarna på Kulturmagasinet visas för bokade gruppbesök och för allmänheten vid speciella tidpunkter.

Verksamheten på Trelleborgen följer mönster från tidigare år med ett brett sommarutbud gentemot såväl lokalbefolkning som turister. Övrig tid är verksamheten framför allt riktad mot skolor och grupper. Därtill firas som tidigare Valborg, Påsk, skörd samt vinterfest.

På Axel Ebbes Konsthall pågår projektering för tillgänglighetsanpassning med mera. Konsthallen kommer dock, om inget händer innan dess vad gäller ombyggnad, att ha öppet med tillfälliga utställningar under sommaren. Konserter och specialevenemang pågår som vanligt.

En stor del av arbetet på museerna är inriktat på pedagogisk skolverksamhet. Förutom de program som ingår i skolornas kulturgaranti erbjuds ytterligare ett 25-tal olika program. Genom Skapande skola erbjuder museerna ytterligare program, ofta framtagna i nära samklang med respektive klass eller skola. Museet arbetar även regionalt i sydvästra Skåne med museipedagogik i samarbete med universiteten och andra museer.

Fokusområden kommer under 2020, att ligga på en större utställning om filmaren Jan Troell. Museet visar också Nordiska grafiktriennalen 2020 - ett av endast tre nedslag i Sverige! Under sommaren visar museet också en spännande utställning där såväl konst som musik interagerar med besökaren. Fornsalen som i vintras bland annat fick ett tillskott av en fullskalig rekonstruktion av en 7000-årig skateholmskvinna lär röna ett fortsatt stort intresse under året.

När det gäller pedagogiken är Bokstart på Nya arenor för barn 0 – 3 år – ett helt nytt projekt, finansierat av Region Skåne. Vi kommer även att arbeta med Digital lärresurs – ett samarbetsprojekt med Historiska museet i Stockholm för skolor åk 4 – 9 samt gymnasieelever på språkintroduktion. Trelleborgs Museum är det enda museum i Skåne som deltar i projektet.

På Trelleborgen firas 25-årsjubileum och arbetet med projektering av en ny utställning inleds. När det gäller Konsthallen pågår ett arbete med projektering av Konsthallens ombyggnad.

Ungdomsenheten

Ungdomsenhetens verksamhet är bland annat att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser på lika villkor. Enheten arbetar aktivt för att främj ungdomskultur, integration, demokrati och jämlikhet. På en fritidsgård finns även permanent verksamhet för personer med funktionsvariation oavsett ålder.

Från och med 2020 kommer föreståndaren i Smygehamn tillika filmpedagog flyttas över till Evenemangsenheten. Filmpedagogen hamnar då i en enhet med fler gemensamma nämnare och får kolleger som arbetar med liknande uppgifter. Från 2020 kommer även verksamheten på Tjejloftet att förändras. En ny typ av verksamhet som ligger i tiden är platsobundna verksamheter som nu kommer att testas.

Under 2020 kommer fokus ligga på att komma i ordning i nya lokaler för Gasverket, Backafall och Anderslöv. Dessutom ska ett fördjupat samarbete med skolorna vara prioriterat.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?