Mark- och exploateringsavdelningen

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens mark- och exploateringsfrågor.

Avdelningen förvaltar kommunens markreserv i avvaktan på annan markanvändning. Detta innebär att marken upplåtes med olika typer av nyttjanderätter t.ex. arrenden och tomträtter. Som markägare är avdelningen planbeställare på kommunens mark och upprättar de avtal som behövs med exploatörer i detaljplanprocessen. Ska detaljplaner bildas på privatägd mark upprättas istället exploateringsavtal. Avdelningen upprättar köpekontrakt, överenskommelser och andra typer av avtal samt företräder kommunen vid lantmäteriförrättningar. Avdelningen hjälper även kommunens olika förvaltningar med fastighetsrättsliga frågor.

Är du intresserad av att exploatera och vill veta mer? Klicka på länken nedan.

Mark- och exploatering (Bygga,Bo & Miljö)

Sedan 2017 ansvarar ansvarar mark- och exploateringsavdelningen även för tomtkön.

Tomtkön (Bygga, Bo & Miljö)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?