Överförmyndarenheten

Nämnden består av fem stycken ordinarie ledamöter och fem ersättare. Enheten består av sex medarbetare, varav en enhetschef, en controller/redovisningsgranskare, tre handläggare och en administratör.

Överförmyndarnämnden är en tillsynsverksamhet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödresurser.

Överförmyndarenheten bedriver tillsynsverksamhet över ställföreträdare (gode män, förvaltare och förmyndare) i kommunerna Trelleborg, Skurup och Svedala. Syftet med tillsynen är att förhindra att huvudmän som har ställföreträdare missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Sedan 2015 har enheten utredningsansvar för anordnande och förordnande av ställföreträdare i tingsrätten. Enheten hanterar intresseanmälningar och rekryteringar av ställföreträdare.

Uppdraget kan delas in i två huvudområden:

Uppdraget som myndighet

  • Beslutar om arvoden till ställföreträdare, byten av ställföreträdare, uttagsmedgivande, godkännande av fastighetsförsäljning, arvskifte m.m.
  • Utövar tillsyn över ställföreträdare.
  • Styrs av föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och andra författningar.
  • Ansöker och yttrar sig om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap till tingsrätten.

Uppdraget som serviceenhet

  • Rekryterar ställföreträdare.
  • Erbjuder utbildning och information till allmänhet, huvudmän och ställföreträdare.
  • Tillhandahåller rådgivning enligt förvaltningslagen och föräldrabalken.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?