Kommunala bolag

Totalt finns sju kommunala bolag i Trelleborgs kommun; Trelleborgshem, Trelleborgs Hamn, Trelleborgs Energiförsäljning, Trelleborgs Fjärrvärme AB, Östersjöterminalen AB, Visit Trelleborg och Trelleborgs Stadsnät AB. Av dessa ingår alla utom Trelleborgshem och Trelleborgs Hamn i den nybildade koncernen Trelleborgs Rådhus AB.

Trelleborgshem

AB Trelleborgshem är kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Bolaget bildades 1950 och äger och förvaltar 1 845 bostadslägenheter, 166 lokaler, 1 548 p-platser och 296 garage.

Trelleborgs Hamn AB

Bolaget bildades 1999 genom sammanslagning av Trelleborg Terminal AB och Trelleborgs Hamn. Sedan början av 2005 ägs Trelleborgs Hamn till 100 % av Trelleborgs kommun. Bolaget har tre affärsområden; hamn, hantering och fastigheter. Förutom den löpande driften har bolaget även ansvar för och beslutar om investeringar i hamnanläggningen.

Moderbolag Trelleborgs Rådhus AB

I koncernen ingår följande bolag:

Trelleborgs Energiförsäljning AB - TEFAB

Bolaget är ett elhandelsbolag som bildades 1995 och startade sin verksamhet i samband med avregleringen av elmarknaden 1996. Föremålet för bolagets verksamhet är handel med el och därmed sammanhängande verksamhet.

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB bildades 2002. Föremålet för bolagets verksamhet är att handha produktion av och handel med fjärrvärme och därmed sammanhängande verksamhet.

Östersjöterminalen AB

Östersjöterminalen AB bildades 1969. Dess verksamhet är ett led i kommunens näringslivspolitik och innefattar att allmänt främja näringslivets utveckling genom att förvärva, förvalta och avyttra såväl bebyggda som obebyggda fastigheter, tomträtter eller andra nyttjanderätter, samt att förvärva, förvalta och avyttra aktier eller andra värdepapper.

AB Visit Trelleborg

Bolaget ska, i samverkan med besöksnäringen samt kommunens nämnder/förvaltningar och bolag, utveckla, profilera och marknadsföra Trelleborgs kommun som destination för att därigenom bidra till tillväxt och ökad turistekonomisk omsättning. Bolaget skall stödja befintliga evenemang samt utveckla och värva nya evenemang och möten som stimulerar den turistekonomiska omsättningen. Företaget registrerades 1983 och finns idag i lokaler på Kontinentgatan 2, där man driver Turistbyrå. Sommartid ansvarar bolaget även för aktiviteter och turistinformation i Smygetorp, Smygehuk.

Trelleborgs Stadsnät AB

Affärsplanen för Trelleborgs Stadsnät AB är att etablera ett stadsnätsbolag. Ett stadsnät är benämningen i branschen på, ofta kommunalägt, infrastruktur av optofiber som täcker hela kommunen.

Övrigt

Fastighets AB Kaplanen 6

Skarpskytten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?