En miljon idéer

I juni 2019 beslutade Kommunfullmäktige att Landsbygdsmiljonen ska utvecklas till medborgarbudget – En miljon idéer. Utgångspunkten är att avsätta resurser till investeringar, låta medborgarna vara med och lägga fram förslag till hur resurserna ska användas och därefter i demokratisk ordning rösta fram vilket eller vilka förslag som ska genomföras.

Modell för delaktighet

Medborgarbudget är en modell för delaktighet, som ska komplettera det goda samarbetet med föreningslivet för att nå samhällsengagemang hos ännu fler medborgare. Syftet är också att öka förutsättningarna för att investeringarna som genomförs kommer många till del.

Samarbete med SKRs nätverk

Representanter för kommunen ingår sedan hösten 2019 i ett nätverk inom SKR (Sveriges kommuner och regioner), för att få kunskapsstöd och erfarenhetsutbyte med andra kommuner i Sverige och internationellt.

Startar i södra landsbygdsområdet

En miljon idéer kommer att genomföras uppdelat i geografiska områden, så att man tar ett område i taget. Tanken är att kommunens medborgare engagerar sig i sin lokala närhet och nu får möjlighet att verkligen påverka den. En miljon idéer startar i det södra landsbygdsområdet under våren 2020. Området sträcker sig från Gislöv och Simremarken, över Smygehamn till Beddingestrand.

Så går det till

Modellen som SKR använder bygger på internationell forskning och erfarenheter som visar sig vara mest framgångsrik. Processen från idégenerering fram till genomförande görs stegvis och under tid. I korta drag går det till så här:

 1. Idégenerering - medborgarna kommer med förslag
 2. Kommunen bearbetar förslagen utifrån kriterier
 3. Medborgarna röstar på förslag
 4. Förslagen beslutas politiskt
 5. Förslagen genomförs

Kriterier

Förutom geografisk uppdelning finns ramar för idéskapandet. En miljon idéer ska resultera i fysiska investeringar under 2020 inom följande områden:

 • Miljöåtgärder
 • Barn och ungas fritid
 • Äldres fritid

Miljöåtgärder omfattar åtgärder för tryggare och bättre miljö. Barn och ungas fritid gäller en aktiv fritid för alla barn i åldern 0-20 år. Äldres fritid gäller en aktiv fritid för alla i åldern +65.

Med fysisk investering menas förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller en plats, till exempel lekplats, badplats, promenadstråk, belysning, plantering i parkmiljö, bänkar och så vidare.

Dessutom ska förslagen följa kriterierna nedan:

 1. Förslaget ska vara till för en bred målgrupp och komma många till del
 2. Förslaget får inte strida mot svenska lagar och bestämmelser. Förslaget ska ligga inom ramen för Trelleborgs kommuns ansvarsområde och vara möjligt att utföra för kommunen
 3. Förslaget får kosta max 1 000 000 kr
 4. Investeringen ska ligga inom planeringsområdets fysiska gränser.
 5. Investeringen ska långsiktigt kunna skötas av Trelleborgs kommun eller genom egen lokal insats på orten
 6. Investeringen ska genomföras på plats som allmänheten har fri tillgång till
 7. Förslaget ska ha inkommit inom av Trelleborgs kommun angiven tidsperiod

Vem får lämna förslag och vem får rösta

Alla medborgare oavsett ålder som är bosatta, går i skola, arbetar, har släktingar eller på annat sätt har koppling till det aktuella området får lov att lämna förslag. Alla folkbokförda medborgare inom det aktuella geografiska området får rösta – även barn. Varje medborgare får lägga tre röster.

Resultatet av rösterna fastställer prioriteringsordning av åtgärderna. Skälet till att varje person har flera röster är att erfarenheten visar att medborgarna oftast lägger sin första röst på sitt eget förslag. De andra rösterna fördelas mer solidariskt.

Bakgrund

Medborgarbudget har sitt ursprung i Porto Alegre, en kommun i Brasilien, där de började med medborgarbudget redan 1989. Partiet som vann valet hade utlovat att arbeta med att ta bort korruption och nepotism genom att involvera medborgarna i budgetprioriteringar så att kommunala skattemedel gick till satsningar där medborgarna uppfattade att behoven var störst. Sedan 1989 har medborgarbudget spridits över världen och finns nu i alla värdsdelar. Under de senaste åren har antalet kommuner och länder som beslutat om att införa medborgarbudget ökat i allt snabbare takt.

Läs mer om medborgarbudget på SKRs webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?