Förskolor, skolor och fritidsverksamheter

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska förskolor, skolor och fritidsverksamheter anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Anmälan enligt miljöbalken

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla ritningar på lokalens utformning, tekniska beskrivningar, bland annat vilken typ av ventilation och vilka luftflöden som finns i lokalen, så att nämnden kan bedöma lokalen. Lokalens utformning och utrustning bör diskuteras med samhällsbyggnadsförvaltningen innan lokalen byggs eller inreds. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska inspektera lokalen innan den tas i bruk. Anmälan krävs för att driva eller arrangera följande verksamheter:

  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Tidpunkt för anmälan

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har kommit in till samhällsbyggnadsnämnden.

Om du startar verksamheten utan att anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden kan en miljösanktionsavgift dömas ut.

Kontakta gärna samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning redan när du planerar din verksamhet. Vi kan då i ett tidigt skede komma med synpunkter och råd om utformning och inredning.

Kontakta även samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för bygg-, mät-och karta, om du behöver söka bygglov eller göra bygganmälan.

Avgift för anmälan

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för anmälan enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Egenkontroll

Egenkontrollen som regleras i miljöbalken är ett förebyggande arbete där verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön. Det innebär att du ska upprätta rutiner för kontroll av ventilation, städning av lokalen, fukt och mögel, buller, inomhusklimat med mera. En förteckning över de kemiska produkter som används, bland annat städkemikalier och kosmetiska produkter, måste finnas. Verksamhetsutövaren ska vid kontroll kunna visa att miljöbalkens krav efterlevs. Egenkontrollen är ett sätt att upptäcka behov av åtgärder för att förebygga hälsoproblem eller skador på miljön. Antalet personer i respektive lokaler ska anpassas efter ventilationssystems kapacitet. Utomhus- och inomhusytor ska vara tillräckliga i förhållande till barn- eller elevantalet.

Mer information finns på Socialstyrelsen respektive Folkhälsomyndighetens webbplatser.

Anmälan görs via självbetjäning för företagare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?