Receptfria läkemedel

Sedan den 1 november 2009 gäller lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Lagen gör det möjligt för andra än Apoteket att sälja vissa receptfria läkemedel till allmänheten under förutsättning att verksamheten anmäls till Läkemedelsverket.

Lagen ställer även upp vissa krav på handeln bland annat ska verksamhetsutövaren efterleva den 18-årsgräns som gäller för försäljning av dessa läkemedel. Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen medan kommunen ansvarar för den lokala tillsynen.

Anmälan

Innan en verksamhet med försäljning av vissa receptfria läkemedel startar måste detta anmälas till Läkemedelsverket, som underrättar kommunen om att anmälan inkommit. Om de uppgifter som lämnats i anmälan ändras eller om verksamheten avslutas måste Läkemedelsverket informeras.

Nikotinläkemedel inryms från och med den 1 november 2009 i begreppet vissa receptfria läkemedel. Regelverket för detaljhandel med nikotinläkemedel upphör därmed att gälla. Om en anmälan gjorts om försäljning av nikotinläkemedel till kommunen enligt tidigare lagstiftning, behöver inte en ny anmälan göras till Läkemedelsverket. Om sortimentet däremot ska utökas till att omfatta ytterligare receptfria läkemedel måste detta anmälas.

Åldersgräns

Receptfria läkemedel får inte säljas eller överlämnas till den som inte fyllt 18 år. Överträdelse av förbudet är belagt med böter eller fängelse i högst sex månader. På försäljningsstället ska en tydlig och klart synbar skylt finnas med information om åldersgränsen.

Egenkontroll

Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska den som säljer receptfria läkemedel utöva egenkontroll och upprätta egenkontrollprogram för verksamheten. Det innebär att verksamhetsutövaren ska se till att exempelvis rutiner för ålderskontroll och system för hantering av produkten finns samlade i ett egenkontrollprogram. Vad som ska ingå i egenkontrollen återfinns i Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel.

Mer information

Läs mer på Läkemedelverkets webbplats:
https://lakemedelsverket.se/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?