Miljöskydd

Miljöbalken ska främja en hållbar utveckling och tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö.

Innehållet i 1 kap 1 § ska vara styrande för tillämpningen av alla bestämmelser i balken. Vid prövning och tillsyn enligt balken, liksom när det gäller verksamheter som påverkar miljön, människors hälsa eller resurshushållningen ska balkens regler tillämpas på ett sådant sätt att miljöbalkens mål främjas. Samhällsbyggnadsförvaltningen följer upp hur företag sköter sin verksamhet och att villkor för verksamheten följs. Detta innebär inspektioner, rådgivning, granskning av företagens egenkontroller och miljörapporter med mera.

I samband med nyetableringar och förändringar ska verksamheterna prövas från miljö- och hälsosynpunkt, så att omgivningen tar så liten skada som möjligt av företagets verksamhet. Utsläpp till luft, vatten och mark samt buller är exempel på miljöstörningar, som kan uppkomma. Utifrån handlingar som beskriver lokalisering, produktion, råvaror, avfall och utsläpp med mera bedöms vad som kan vara godtagbart för verksamheten.

I Trelleborgs kommun finns många olika typer av verksamheter som samhällsbyggnadsnämnden har miljötillsyn över, allt ifrån industrier till bensinmackar och tandläkarmottagningar. Kommunens större industrier har länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Under de senaste åren har branschinriktad tillsyn genomförts för tandläkare, växthus och mekaniska verkstäder.

Företagen ska även utföra så kallad egenkontroll. Det innebär att företaget ska kunna redovisa sin driftkontroll, förteckning över kemikalier, hantering av farligt avfall och i vissa fall även genomföra mätningar av utsläpp till luft, vatten med mera. Vissa företag ska också lämna en årlig miljörapport till samhällsbyggnadsnämnden. I en miljörapport redovisas bl.a. åtgärder som genomförts för att uppfylla villkor i beslut.

I miljötillsynen ingår miljöövervakningen samt tillsyn av enskilda avloppsanläggningar och av anläggningar med köldmedier ("CFC-anläggningar").

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!