Lagring av kemikalier

Verksamhetsutövare ansvarar enligt miljöbalken för att kemikalier och farligt avfall hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det räcker inte med bara tekniska skyddsåtgärder.

Det är viktigt att riskerna med hanteringen regelbundet bedöms och att det finns en tydlig ansvarsfördelning och egenkontroll inom företaget. All personal som hanterar kemikalier och farligt avfall måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner. Säkerhetsdatablad ska finnas för alla produkter samt en särskild kemikalieförteckning.

Förvaring av kemikalier hos företag

I en verksamhet används oftast en större mängd kemikalier än till exempel i hemmet. Kemikalierna är ofta farliga. Därför behöver förvaringen av kemikalier vara säker så att vår hälsa eller miljö inte kan påverkas.

Farliga kemiska produkter ska förvaras så att skador på hälsa och miljö förebyggs. Det är upp till den som är ansvarig på företaget att lösa så att förvaringen sker på ett betryggande sätt. Kemikalier ska alltid förvaras så att de är svåråtkomliga för barn och väl åtskilda från produkter som ska ätas eller drickas. Tillståndspliktiga produkter ska förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem, till exempel inlåsta. Det är viktigt att placeringen väljs så att eventuella ångor inte når utrymmen där människor vistas. Förvara inte syror nära basiska eller alkaliska ämnen.

Lagra inte kemikalier i närheten av dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag och liknande. Om det finns risk för påkörning ska någon form av skydd som förhindrar påkörning anordnas.

Utformningen av skyddet måste väljas utifrån vilka fordon som används. Gaffeltruckar kan till exempel orsaka skador ganska högt över marken. Tänk på att obehöriga inte ska komma åt kemikalierna eller det farliga avfallet.

Förvaring av kemikalier i butik

Farliga kemiska produkter ska förvaras så att skador förebyggs. Det är upp till den som är ansvarig på företaget att lösa så att förvaringen sker på ett betryggande sätt. I butiker är det till exempel viktigt att förvara produkterna så att barn inte kan komma åt dem, särskilt om förpackningarna är små och lätta att hantera. Produkterna ska förvaras avskilt från livsmedel. Tillståndspliktiga produkter ska förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem.

Förvaring av brandfarliga varor

För diesel och andra brandfarliga varor gäller olika lagstiftningar:

  • Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor
    Tar främst sikte på att hantering och förvaring ska ske så att skaderisken genom brand och explosion ska bli så liten som möjligt.

  • Miljöbalken
    Syftar till att hantering och förvaring ska ske på sådant sätt att skador på miljön inte uppkommer till exempel genom utläckande dieselolja eller eldningsolja.

  • Plan- och Bygglagen
    Kräver i vissa fall bygglov. Vid bygglovsprövningen bedöms främst om lokalisering till exempel av cisterner är lämplig bland annat med hänsyn till olägenheter för omgivningen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stödjer Kemikalieinspektionen i tillsynsfrågor om kemiska produkters brandfarliga, explosiva och oxiderande egenskaper.

Regler om förvaring av hälsofarliga kemiska produkter på arbetsplatsen finns även i Arbetsmiljöverkets bestämmelser om farliga ämnen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?