Tillsyn av kemikalier

Det används över 80 000 olika kemiska produkter i Sverige. Totalt finns det cirka 11 000 olika kemiska ämnen i produkterna. Ungefär 9 000 produkter är tillgängliga för konsumenter.

Kemikalietillsyn för en giftfri miljö

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, ska enligt miljöbalkens 2 kapitel 6 § undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller ifråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.

Ovanstående resonemang gäller för både privatpersoner och verksamhetsutövare. För privatpersonen är det viktigt att tänka på hälso- och miljöriskerna på de produkter som inhandlas. För de som importerar, säljer, upphandlar, använder eller på annat sätt hanterar kemikalier är det viktigt att de har tillräcklig kunskap, visar aktsamhet och försiktighet, så att människor eller miljön inte skadas.

Reach

Reach-förordningen, infördes inom EU, och därmed Sverige, den 1 juni 2007. Reach betyder registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Syftet med den nya lagstiftningen är att ta ett helhetsgrepp på kemiska hälso- och miljörisker. Företagen får ett tydligare ansvar för att undersöka sina kemiska ämnens hälso- och miljöfarlighet. Företagen som tillverkar eller importerar kemiska ämnen ska riskbedöma och redovisa hur ämnena kan hanteras säkert. Särskilt farliga ämnen kommer inte att få användas utan tillstånd. Fler än 30 000 kemiska ämnen finns på den europeiska marknaden. Av dessa är det färre än 1 500 som har testats och bedömts någorlunda ingående när det gäller effekter på hälsa och miljö. En ny europeisk kemikaliemyndighet, Echa (European Chemicals Agency), har byggts upp i Helsingfors, Finland. Huvuduppgiften för Echa blir registrering och tillståndsprövning. Ett ämne som inte är registrerat får inte tillverkas eller importeras - No data, no market!

Kemikalieinspektionen och Prio-databasen

Kemikalieinspektionen, som är den centrala tillsynsmyndigheten på kemikalieområdet i Sverige, har på sin webbplats information om kemiska produkter och ämnen, och om vilka regler som gäller. Bland annat ansvarar de för Prio-databasen. Prio är ett webbaserat verktyg för dig som vill påverka och arbeta förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier. Med hjälp av verktyget kan du:

  • Söka på ämnen och få information om deras miljö- och hälsofarliga egenskaper
  • Få information om prioriterade hälso- och miljöegenskaper
  • Hitta ämnen som ingår i ämnesgrupper och olika produkttyper
  • Få hjälp att utveckla rutiner för inköp, produktutveckling, riskhantering etc.

Prio delar in ämnen i två prioriteringsnivåer, utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen. Vilken grupp ett ämne tillhör beror på ämnets egenskaper.

Utfasningsämnen har så allvarliga egenskaper att de inte bör användas. De egenskaper som utgör urvalskriterier till denna grupp speglar delmål tre i det nationella miljökvalitetsmålet giftfri miljö. De speglar också till stor del de kriterier som ligger till grund för auktorisation (tillståndsprövning) inom Reach, den nya europeiska kemikalielagstiftningen.

Prioriterade riskminskningsämnen har egenskaper som bör ges särskild uppmärksamhet. Urvalskriterierna för denna grupp speglar delmål fyra i det nationella miljökvalitetsmålet giftfri miljö. Olika åtgärder kan vara aktuella beroende på vilken grupp det aktuella ämnet tillhör. Utfasningsämnen anses ha sådana egenskaper att de oberoende av hur de används inte bör förekomma. När det gäller prioriterade riskminskningsämnen måste dessa alltid bedömas i den aktuella användningen och utifrån den risk som då kan uppkomma.

Kemikalieinspektionen har bl.a. ansvar för tillsynen i fråga om primärleverantörers utsläppande på marknaden av kemiska produkter och biotekniska organismer samt utsläppande av varor på marknaden. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap stödjer Kemikalieinspektionen i tillsynsfrågor om kemiska produkters brandfarliga, explosiva och oxiderande egenskaper.

Miljömålet giftfri miljö

Sveriges Riksdag har antagit 16 nationella miljömålen, varav ett handlar om kemikalier. Det övergripande målet för giftfri miljö är att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Trelleborgs kommun arbetar med att ta fram lokala miljömål för giftfri miljö.

Kemikalietillsyn

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborg har under många år deltagit i flera av Miljösamverkan Skånes projekt för bland annat tillsyn av kemiska produkter hos färghandlare och på stormarknader, utfasning av farliga ämnen hos företag som använder kemikalier, tillsyn av farliga ämnen i leksaker (enligt Reach-förordningen) och PCB-sanering i byggnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även deltagit i Kemikalieinspektionens nationella projekt om tillsyn av märkning av kemiska produkter på stormarknader, tillsyn av bekämpningsmedel i detaljhandeln och tillsyn av farliga ämnen i smycken. Dessutom bedrivs tillsyn av kemiska produkter och kemiska ämnen på företagen enligt Reach- och CLP-förordningarna samt tillsyn av märkning av kemiska produkter enligt CLP-förordningen i detaljhandeln. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även deltagit i Läkemedelsverkets nationella projekt om tillsyn av kosmetiska produkter, tillsyn av hårfärger samt tillsyn av kosmetiska produkter riktade till barn.

CLP - förordningen

CLP-förorordningen (CLP står för engelskans "Classification, Labelling and Packaging of Chemicals", som betyder klassificering, märkning och förpackning av kemikalier) innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter. Du som släpper ut kemiska produkter på marknaden behöver följa dessa regler.

CLP-förordningen trädde i kraft år 2009 och har under en övergångstid successivt ersatt äldre regler om klassificering och märkning. Efter den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade, märkta och förpackade enligt reglerna i CLP. Reglerna i CLP grundar sig på FN:s globalt harmoniserade system (GHS) och gäller för företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden inom EU och EES-länderna, Norge, Island och Liechtenstein. Märkning enligt äldre regler kan fortfarande förekomma på kemiska produkter som används på arbetsplatser eller som finns i hemmen.

Att släppa ut en kemisk produkt på marknaden innebär att man, mot betalning eller kostnadsfritt, levererar eller tillhandahåller produkten till någon annan (gäller även till annan juridisk enhet inom samma företagskoncern). Import av en kemisk produkt från ett land utanför EU/EES, räknas också som utsläppande på marknaden. Det gäller även om produkten importeras för egen användning.

Företag som tillverkar eller importerar kemiska produkter ska du klassificera produkterna enligt CLP innan de släpps ut på marknaden. Att klassificera innebär att med hjälp av fastställda kriterier identifiera ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper med avseende på hälsofaror, miljöfaror och fysikaliska faror.

De som köper och använder kemiska produkter behöver få information om produkternas farliga egenskaper. Företag som säljer kemiska produkter måste informera om de farliga egenskaperna och hur man kan skydda sig själv och miljön. Informationen ska ges i form av märkning på förpackningen. För yrkesmässiga användare ska fördjupad information även ges i säkerhetsdatablad. Regler om säkerhetsdatablad finns i Reach-förordningen. För produkter som säljs i Sverige ska informationen vara på svenska.

För att människors hälsa och miljön inte ska komma till skada finns regler för hur farliga kemiska produkter ska förpackas. Till exempel finns regler om förpackningens utformning och att vissa produkter ska vara försedda med barnskyddande förslutning eller varningsmärkning för personer med nedsatt syn, så kallad kännbar (taktil) märkning. Företag som säljer farliga kemiska produkter ska se till att förpackningarna uppfyller kraven i CLP och att produkterna förvaras på rätt sätt.

I Sverige är Kemikalieinspektionen ansvarig myndighet för CLP-förordningen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, stödjer i frågor om kemiska produkters fysikaliska faror, som till exempel brand- och explosionsfaror. På EU-nivå ansvarar den europeiska kemikaliemyndigheten Echa för CLP-förordningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?