Förorenade områden

Förorenade områden är mark, grundvatten eller sediment där halterna av skadliga ämnen påtagligt överskrider bakgrundsnivån. Områdena återfinns främst i anslutning till industriell verksamhet. Föroreningarna kan till exempel härröra från spill eller större olyckor, läckande tankar och ledningar eller hantering av restprodukter som kasserade produkter, slagg och förbrukade oljor.

När man gräver vid nybyggen upptäcker man ibland att marken har en annorlunda färg eller lukt. Det kan då vara frågan om en förorening i marken, kanske från en verksamhet som upphörde för länge sedan.

Riktvärden för föroreningar

Naturvårdsverket har tagit fram nationella riktvärden för mark som används för att uppskatta hur stor en förorening är och vilka risker den kan innebära. Riktvärdena skiljer till viss del på känslig och mindre känslig mark. Det skarpare riktvärdet (känslig markanvändning) innebär att markkvaliteten inte ska begränsa valet av mark- eller grundvattenanvändning. Mindre känslig markanvändning avser mark för kontor, industri, vägar och liknande.

Kunskap om föroreningar

Kunskap om förorenade områden är viktig, inte minst för fastighetsägare och fastighetsköpare, eftersom miljöbalken inneburit skärpt lagstiftning för fastighetsägare när det gäller ansvar för sanering av förorenade områden. Många markundersökningar görs därför i samband med fastighetsköp.

Upplysningsskyldighet om föroreningar

Har du upptäckt föroreningar? Fynd av markföroreningar ska genast anmälas till tillsynsmyndigheten av fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren. Detta gäller alltid oavsett hur området tidigare har använts.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?