Håll koll med egenkontroll

Har ditt företag/verksamhet kontroll på er egenkontroll enligt miljöbalken? Miljöbalken ställer höga krav på kontrollen av verksamhetens påverkan på miljön och på människors hälsa. Verktyget som balken erbjuder är egenkontrollprogram.

Vad är egenkontroll?

Som företagare har du ett ansvar för verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. Egenkontrollen är ditt hjälpmedel för att klara målen. För att egenkontrollen ska fungera bra måste ditt företag ta fram rutiner som beskriver hur ni arbetar med miljöfrågor, allt från ansvar till kemikalieförteckning. Dessutom ska företaget bygga upp ett system med rutiner och kontroller som garanterar att miljölagstiftningen uppfylls. Genom att införa rutiner för till exempel hur utrustning ska hanteras, kan risken minskas för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan förbättringsområden identifieras.

Vem måste ha ett egenkontrollprogram?

Enligt miljöbalken måste alla som har en A, B eller C-verksamhet ha ett egenkontrollprogram enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll(SFS 1998:901, FVE). Det betyder att de minsta företagen inte har ett formellt krav på ett dokumenterat program. Men alla verksamheter berörs av miljöbalkens krav och egenkontrollen erbjuder en hjälp att ha koll på att verksamheten uppfyller ställda krav. Därför har även du som småföretagare hjälp av programmet. Även fastighetsägare samt skolor och förskolor har krav på egenkontroll. Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet där riskerna är stora för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om verksamheten är enkel eller medför en liten risk för miljön. Då även hälsoskyddsverksamheter såsom till exempel frisörer, bad, skolor, tatuering faller in under miljöbalkens bestämmelser ska även dessa typer av verksamheter utföra egenkontroll. Mer information om egenkontrollen finns på Socialstyrelsens webbplats.

Vad ska egenkontrollprogrammet innehålla?

I korthet innebär egenkontrollen att:

  • det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret för olika miljöfrågor
  • det ska också finnas dokumenterade rutiner för att kontrollera utrustning för drift och underhåll
  • dessutom gäller att man ska ha kontroll över vilka hälso- och miljöfarliga kemiska produkter som används i företaget.

Påföljder

Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som ska betalas av en verksamhetsutövare om denne inte följer kraven enligt bl.a. egenkontrollförordningen. Detta gäller tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Tillsynsmyndigheten oftast kommun beslutar om miljösanktionsavgift.

En annan påföljd kan vara att åtal väcks om inte kraven på egenkontroll följs.
För verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga finns inga bestämmelser om miljösanktionsavgift vid bristfällig kontroll, men avgift kan utgå för överträdelser av andra regler.

För alla verksamheter gäller dock att tillsynsmyndigheten kan förelägga om att vidta åtgärder om just egenkontrollen är otillräcklig. Vilka överträdelser som medför miljö- sanktionsavgift framgår av bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?