Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga verksamheter kan från prövningssynpunkt indelas i tre grupper: tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och övriga. Indelningen bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten är.

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälningsplikten syftar främst till att ge samhällsbyggnadsnämnden information om en planerad eller befintlig miljöfarlig verksamhet, om dess påverkan på omgivningen från miljö-, natur och hälsosynpunkt och om skyddsåtgärder vidtas i den utsträckning för att skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter, som behövs enligt miljöbalken.

I bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS1998:899) anges vilka verksamhetstyper som är anmälningspliktiga. Anmälningsärenden prövas av samhällsbyggnadsnämnden. En skriftlig anmälan i två exemplar ska göras i god tid (minst sex veckor) innan verksamheten beräknas starta och skickas till Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg. Även förändring av anmälningspliktig verksamhet, där förändringen är av betydelse ur miljösynpunkt ska anmälas.

Miljökonsekvensbeskrivning kan i det enskilda fallet krävas vid en anmälan. Miljökonsekvensbeskrivningen är till för att identifiera och beskriva direkta och indirekta effekter som verksamheten kan få på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö samt hushållning av jordens resurser utifrån miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att begära kompletteringar av anmälan om den är ofullständig. Ett exemplar av anmälan skickas till Länsstyrelsen, som bereds tillfälle att yttra sig över ärendet. Även andra statliga och kommunala myndigheter, organisationer och enskilda ska på lämpligt sätt och i skälig omfattning beredas tillfälle att yttra sig över ett anmälningsärende. En anmälan behöver inte kungöras i ortspress. I kontroversiella ärenden eller ärenden av större omfattning kan det dock vara lämpligt med en kungörelse.

När faktaunderlaget i ärendet är tillräckligt ska samhällsbyggnadsnämnden meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud, lämna besked om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida eller ge rådgivning.

Beslut av samhällsbyggnadsnämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Om verksamheten startas utan föregående anmälan är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift på 25 000 kronor. Åklagarmyndigheten kan också komma att pröva frågan om otillåten miljöverksamhet.

Anmälningsplikten syftar främst till att ge samhällsbyggnadsnämnden information om en planerad eller befintlig miljöfarlig verksamhet, om dess påverkan på omgivningen från miljö-, natur och hälsosynpunkt och om skyddsåtgärder vidtas i den utsträckning som behövs enligt miljöbalken.

I bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS1998:899) anges vilka verksamhetstyper som är anmälningspliktiga. Anmälningsärenden prövas av miljönämnden. En skriftlig anmälan i två exemplar ska göras i god tid (minst sex veckor) innan verksamheten beräknas starta och insändas till: Samhällsbyggnadsnämnden, 231 83 Trelleborg. Även förändring av anmälningspliktig verksamhet, där förändringen är av betydelse ur miljösynpunkt ska anmälas.

Miljökonsekvensbeskrivning kan i det enskilda fallet krävas vid en anmälan. Miljökonsekvensbeskrivningen är till för att identifiera och beskriva direkta och indirekta effekter som verksamheten kan få på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö samt hushållning av jordens resurser utifrån miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att begära kompletteringar av anmälan om den är ofullständig. Ett exemplar av anmälan skickas till Länsstyrelsen, som bereds tillfälle att yttra sig över ärendet. Även andra statliga och kommunala myndigheter, organisationer och enskilda ska på lämpligt sätt och i skälig omfattning beredas tillfälle att yttra sig över ett anmälningsärende. En anmälan behöver inte kungöras i ortspress. I kontroversiella ärenden eller ärenden av större omfattning kan det dock vara lämpligt med en kungörelse.

När faktaunderlaget i ärendet är tillräckligt ska samhällsbyggnadsnämnden meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud, lämna besked om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida eller ge rådgivning.

Beslut av samhällsbyggnadsnämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Om verksamheten startas utan föregående anmälan är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift på 25 000 kronor. Åklagarmyndigheten kan också komma att pröva frågan om otillåten miljöverksamhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?