Försäljning av tobak och liknande produkter

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag i Sverige. Här hittar du mer information om vad lagen innebär och hur du som företagare går tillväga för att ansöka om tillstånd.

Från och med den 1 juli måste du som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Tidigare har det räckt att anmäla försäljning av tobak.

Höga krav

Lagen ställer höga krav på den som söker tillstånd. Kommunens uppgift är att utreda om kraven uppfylls.

För att beviljas tillstånd måste sökanden vara personligt och ekonomiskt lämplig. Kommunen utreder sökandens bakgrund och kan ta kreditupplysning på ditt bolag. För att anses lämplig krävs bland annat att det sökande bolaget och personer som har ett betydande inflytande i rörelsen har ordnad ekonomi och att de inte förekommer i belastningsregistret för allvarlig brottslighet. Kommunen tittar också på hur ni tidigare skött er tobaksförsäljning.

Om någon av de personer som har betydande inflytande över sökandebolaget är folkbokförd/bosatt i annat land än Sverige ska handlingar som visar personens lämplighet bifogas ansökan. Det kan till exempel vara utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet och intyg från skattemyndigheten i hemlandet som visar om personen har skatteskulder. Det ska också visas hur personen har försörjt sig under de senaste åren, genom exempelvis deklaration, lönespecifikation eller liknande.

Kommunen skickar en begäran om uppgifter till Skatteverket samt hämtar uppgifter från kreditupplysningsföretaget Kreditupplysning. När uppgifter hämtas om fysiska personer (privatperson och enskild firma), handelsbolag eller kommanditbolag skickas alltid en omfrågekopia till den person det gäller.

Ni ges alltid möjlighet att bemöta sådant i utredningen som kan inverka negativt på er ansökan, exempelvis uppgifter från Skatteverket som visar att ni inte skött skattebetalningar eller att polisen bedömt någon som olämplig på grund av tidigare brottslighet.

Om utredningen visar att ni uppfyller kraven kommer tillstånd att beviljas av Myndighetsenheten. Om Myndighetsenheten efter handläggning bedömer att ni inte uppfyller kraven för att beviljas tillstånd skrivs en utredning som ni får lämna synpunkter på. Beslut i ärendet fattas därefter av samhällsbyggnadsnämnden som sammanträder en gång i månaden.

Ansök om tillstånd

Du ansöker digitalt via kommunens e-tjänst.

  • Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.
  • Kommunfullmäktige beslutar om prövningsavgift och tillsynsavgift enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Ansökningsavgiften för tobakförsäljningstillstånd ska betalas in på bankgiro nr. 992-5322. I meddelanderutan ska du ange: 6040, skriv butikens namn och tobakstillstånd. Betalningen ska göras i samband med ansökan. Bifoga kvitto i ansökan.

Vad gäller vid försäljning?

Vid tobaksförsäljning ska tobakslagens bestämmelser efterlevas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning får ske till personer som är under 18 år eller till någon som man misstänker tänker överlämna till någon som inte har fyllt 18 år.

Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken vilket innebär att han eller hon även ansvarar för att personalen känner till gällande regler. Ägaren ansvarar också för att rutiner finns gällande ålderskontrollen samt att reglerna efterlevs.

Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Tillsyn

Trelleborgs kommun genomför årliga tillsynsbesök. Tillsynen kommer huvudsakligen att inrikta sig på information och rådgivning.

Egenkontrollprogram

Till anmälan om tobaksförsäljning bifogas program för egenkontroll. Där beskrivs bland annat rutiner för kontroll av kundernas ålder. Kopia av egenkontrollprogrammet bör finnas på varje försäljningsställe.

Vid försäljning av tobaksvaror utan anmälan till kommunen riskeras dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

Försäljningsförbud

Kommunen kan förbjuda försäljning av tobaksvaror om bestämmelserna i tobakslagen överträdes allvarligt eller flera gånger. Förbudet gäller i högst 2 år. Kommunen kan också välja att delge en varning.

Överklaga

För att överklaga ett beslut från kommunen kan näringsidkaren kontakta förvaltningsdomstolen.

Bra att veta om tobakslagen

Polisen är tillsynsmyndighet

Polisen är tillsynsmyndighet gällande bestämmelserna om handel med tobaksvaror. Det betyder att både kommunerna och polisen kontrollerar hur tobakslagen efterföljs. Polisen behöver inte misstänka brott för att göra tillsynsbesök.

Kommunerna ska kontrollera hälsovarningstexter

Förutom Folkhälsomyndigheten och polisen ska även kommunen kontrollera att märkningen på tobaksvaror är korrekt, till exempel att alla tobaksvaror är märkta med svensk hälsovarningstext.

Kommunerna kan samverka

Kommunerna kan samverka kring tillsynen. Det betyder att även tillsynspersonal från en annan kommun kan göra tillsynsbesök hos dig som näringsidkare.

Mer information

Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
Folkhälsomyndighetens frågor och svar om den nya tobakslagen
Information på arabiska (PDF-dokument, 267 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!