Försäljning av folköl enligt alkohollagen (2010:1622)

Den som vill bedriva detaljhandel med försäljning eller servering av folköl är skyldig att anmäla detta till den kommun man tänker bedriva försäljningen i.

Definitioner
Anmälan
Villkor för detaljhandel med folköl
Villkor för servering av folköl
Egen tillsyn
Sanktioner
Tillsynsavgift

Definitioner

Med (folk)öl avses en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne.

Öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25  men inte 3,5 volymprocent benämns folköl och öl. Alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent benämns starköl.

Anmälan

Anmälan om försäljning av folköl ska göras till kommunen (Samhällsbyggnadsförvaltningen), som är tillsynsmyndighet, senast när verksamheten påbörjas. Detta är en av förutsättningarna för att folkölsförsäljningen skall vara tillåten. Det är inte möjligt att ansöka om enstaka dagar för att servera folköl.

Villkor för detaljhandel med folköl

För att få sälja folköl krävs att butiken är godkänd som livsmedelslokal för hantering av matvaror. Godkännande av livsmedelslokal utfärdas av miljöförvaltningen.

Kunden ska i butiken kunna köpa en komplett måltid med

 • mejeriprodukter
 • charkvaror
 • torrvaror
 • bröd
 • grönsaker
 • frukt
 • frysta eller konserverade produkter.

Det ska dessutom finnas ett sortiment av lättdrycker till försäljning i butiken, t ex lättöl, läsk, vatten. Sedvanligt kiosksortiment bestående av t ex glass, godis, chips, kaffe, kakor och liknande är inte tillräckligt för att uppfylla kravet på tillhandahållande av matvaror enligt alkohollagens bestämmelser om folkölsförsäljning.

Villkor för servering av folköl

För servering av folköl gäller som krav att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd av miljöförvaltningen som livsmedelslokal. Dessutom krävs att mat serveras under den tid folköl serveras.

Minimikravet gällande tillhandahållandet av mat vid servering av folköl kan anses uppfyllt om det t.ex. serveras:

 • pizza
 • varma smörgåsar
 • varm korv
 • hamburgare
 • kebab eller falafel.

Det ska vidare tillhandahållas ett sortiment av lättdrycker, t.ex. lättöl, läsk, vatten på serveringsstället. Servering av folköl ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda några olägenheter i fråga om ordning och nykterhet.

Gemensamma bestämmelser för detaljhandel och servering av folköl:

 • 18-årsgräns. Den som säljer folköl har ett ansvar för att förvissa sig om att den som köper eller serveras ölen har fyllt 18 år.
 • Folköl får inte säljas eller serveras till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Folköl får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon

Egen tillsyn

Den som bedriver detaljhandel med försäljning eller servering av folköl ska utöva egentillsyn över försäljningen. För tillsynen ska det finnas ett skriftligt program som har tagits fram av butiks- eller serveringsansvarig. Kommun och polis har rätt att vid tillsyn kontrollera programmet.

Ett program för egen tillsyn bör lämpligen innefatta följande punkter;

 • Hur personalen informeras om reglerna gällande försäljning av folköl
 • Vem som är försäljningsansvarig och vilka instruktioner som finns för att utföra uppgiften.
 • Vilka skyltar som finns för att informera om bl.a. åldersgräns för folköl och hur dessa skyltar placeras i butiken.
 • Vad personalen ska tänka på för att dels undvika försäljning till underåriga eller berusade personer och dels undvika langning.
 • Vilka åtgärder som kan vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs.
 • Hur utbildningstillfällen dokumenteras och hur egentillsynen efterlevs.

Sanktioner

Enligt 11 kap 9 § alkohollagen ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer öl till den som inte fyllt 18 år, eller till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel, dömas för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse upp till sex månader.

Kommunen kan enligt 9 kap 19 § alkohollagen förbjuda detaljhandel med eller servering av folköl eller meddela varning om bestämmelserna i alkohollagen inte följs. Förbud kan meddelas för antingen sex eller tolv månader beroende på om förseelsen upprepas eller annars anses vara av allvarlig art.

Den som innehar folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja döms för olovligt innehav av alkoholdrycker. Folköl som uppenbarligen finns för försäljning i lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser får beslagtas av polismyndigheten. Detsamma gäller också om kommunen meddelat förbud att sälja folköl.

Tillsynsavgift

Trelleborgs kommun genomför årliga tillsynsbesök i butiker och på serveringsställen där folköl säljs för att kontrollera att alkohollagens bestämmelser efterlevs.

Läs mer och se aktuella tillsynsavgifter genom att klicka på denna länk.

tillbaka

Hjälpte informationen på den här sidan dig?