Kommande upphandlingar

Upphandlingsavdelningen sammanställer varje kvartal de upphandlingar som planeras under året. Efterhand som upphandlingsuppdragen blir klara så publiceras de i vår upphandlingsdatabas. Kontakta oss gärna för frågor.

Listan är sorterad efter bransch.

Bygg 2019

 1. Bösarp LSS Boende
 2. Sadeln / Solrosens förskola
 3. Västervång / S Gränstorp förskola

Entreprenader 2019

 1. Brygga i Smyge
 2. Dagvatten Väster - byte pumpstation
 3. Kv Hyveln bostäder
 4. Kyroköping 201:46, gator, VA, belysn mm
 5. Lekplats Anderslöv
 6. Minnesberg VA, utbyggn av spillvattenavlopp
 7. Profilen Anderslöv, gator, VA, belsyning mm
 8. Reningsverk nedläggning, Pumpstation Alstad-Klörup
 9. Signalen saneringsentrerprenad
 10. Smygehamns hamn utvidgning
 11. Snarringe Exploateringsområde GC-väg
 12. Södra Gränstorp, gator, VA, belysning mm
 13. Thyssels, markentr gator VA, belysning mm
 14. Tryckstegningsstationer ytbeklädn
 15. Ugglarp, VA-utbyggnad
 16. Västervång, gator, VA, belysning mm

Tjänster 2019

 1. Annonser Rekrytering
 2. Belysning drift.entr
 3. Boende Högalid & Täppan
 4. Fordon Försäljning av Fordon
 5. Inspektion / Rengöring reservoarer
 6. Kabelutsättning
 7. Konsult Dalköpingsåns naturstråk
 8. Konsult 3-D
 9. Konsult Cirkulär ekonomi
 10. Konsult framtid dricksvattenförsörjning
 11. Konsult Kommunsamarbete
 12. Konsult Markägarkontakter Albäcksån
 13. Konsult Markägarkontakter Bernstorpsbäcken
 14. Konsult Modellering
 15. Konsult Naturvärdersinventering 2
 16. Konsult Naturvärdesinventering 1
 17. Konsult Naturvärdesinventering 3
 18. Konsult Projektering gatubelysning
 19. Konsult Samordnad Varudistr
 20. Konsult Östra Kärret
 21. Larm & Bevakning
 22. Linjemålning
 23. Mattransporter
 24. Mottagning av tång
 25. Parkskötsel Östra Trelleborg
 26. Piggning av råvattenledning
 27. Råvatten kapacitets borror
 28. Rörinspektion stora ledningar 400 mm
 29. Serviceavtal för reparationer av storköksmaskiner
 30. Samordnad Varudistribution
 31. Sekretessavfall
 32. Smygehamn proj avloppsreningsverk
 33. Sotning och brandskydd
 34. Sänghantering
 35. Trygghetslarm
 36. Undersökn felkopplade stuprör
 37. Vattenrening, service UV-ljus
 38. Vemmerlöv reservkraftverk
 39. Vägmarkeringar inklusive appliceringar

Tjänster IT 2019

 1. Digitala mötesrum
 2. Enkätverktyg
 3. IT Digitalisering av bygglovsprocess
 4. IT Rekryteringssystem
 5. Logistiksystem

Varor 2019

 1. Byggmateriel
 2. Cykel – Cykelhjälmar + Tjänstecyklat
 3. Drogtester
 4. Däck och däckservice
 5. Foliering (stripning) av fordon
 6. Fordon mm
 7. Fordonslyft
 8. Gränsmarkering + Skyltar
 9. Grävsug
 10. Gymn.utrustn
 11. Livsmedel
 12. Luftkompressor
 13. Matavfallspåsar
 14. Möbler mm fsk Gertrudsgården
 15. Möbler mm Väståkraskolan
 16. Sopkärl
 17. Städmaskiner

Hjälpte informationen på den här sidan dig?