Vanliga frågor om vatten och avlopp - FAQ

Här hittar du en samling av både vanliga och även några mindre vanliga, men ändå så viktiga frågor om vårt kommunala vatten och avlopp. Om du inte hittar vad du söker går det bra att ringa, skriva eller skicka e-post direkt till VA-avdelningen.

Frågor angående dricksvatten

Frågor angående vattenmätare

Frågor angående avloppsvatten

Frågor om VA-anslutningar

Frågor angående dricksvatten

Vilken hårdhetsgrad har Trelleborgs vatten?

Trelleborgs dricksvatten ligger mellan 7 och 9 °dH, vilket klassas som medelhårt vatten. Läs på tvättmedelsförpackningen för att få rätt dosering!

Mitt dricksvatten är brunfärgat, vad beror det på?

Om vattnet ser brunt ut beror det troligtvis på att vattnet varit tillfälligt avstängt alternativt att man har gjort stora eller hastiga uttag av vatten från till exempel en brandpost. Det bruna kommer från järnet som finns i vattenledningarna och beläggningen av järn-/rostflagorna i ledningarna lossnar när det sker en tryckförändring eller hastiga vattenströmmar. Vattnet är för det mesta ofarligt att förtära, men man bör dock inte tvätta kläderna i det, då de kan missfärgas svagt.

VA-avdelningen rekommenderar att man spolar tills det missfärgade vattnet försvinner innan det används som dricksvatten. Tänk på att spola med kallvatten för att undvika missfärgat vatten i varmvattenberedaren. Slå på alla kranar och låt vattnet rinna tills det blir klart igen. Om vattnet inte klarnat efter 15 minuters spolning - kontakta VA-avdelningen.

Mitt dricksvatten ser vitt ut, vad beror det på?

Ibland är vattnet vitt eller grått när det tappas upp. Efter någon minut försvinner det vitgråa. Fenomenet är vanligast på vintern när vattnet ut från vattenverket är som kallast och beror på att vattnet innehåller luft som bildar mikrobubblor när vattnet tappas upp. Fenomenet kan också uppstå efter att vattnet har varit avstängt, då luft förekommer i ledningarna. Vattnet är hur som helst helt ofarligt.

Mitt hår har blivit grönt/grönaktigt. Kan det bero på vattnet?

Om ditt hår färgas grönt eller grönaktigt kan det vara fastighetens gamla kopparledningar som släpper ifrån sig koppar. Det kan vara ohälsosamt - prata med din fastighetsägare alternativt VVS-montör.

Jag vill testa mitt dricksvatten. Vart kan jag göra det?

Då Trelleborg numera inte har något eget laboratorium får vi hänvisa till de laboratorium som finns i Skåne. Tips är att söka på Laboratorium på Gula sidorna. I huvudsak finns tre laboratorium som tar emot vattenprover i Skåne.

Testa Dricksvatten
Laboratorium Telefon Webbsida
Synlab Analytics & Services AB 040-672 89 00 http://synlab.se/
Eurofins Food & Agro Sweden AB 044-28 11 00 www.eurofins.se
VA-Syd* 040-635 02 14 www.vasyd.se

*Provflaskor finns att hämta hos samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, Algatan, Trelleborg. Provflaskorna är gratis men analysen bekostar beställaren.

Kan man dricka varmt vatten från kranen?

Nej. Det varma vattnet kontrolleras inte och räknas inte som livsmedel. Kommunalt kall-/dricksvatten är däremot ett livsmedel som ska följa Livsmedelsverkets bestämmelser.

Kom alltid ihåg att spola vattnet en stund innan du dricker det. Det är extra viktigt på morgonen när vattnet har stått stilla i ledningarna en längre tid. Om du inte spolar vattnet är risken större att det kan följa med bakterier eller utfälld koppar från husets ledningar, vilket inte är så nyttigt.

Utgående vatten från vattenverket håller normalt en temperatur mellan 9 och 12° C. Om du märker att vattnet är betydligt varmare än detta, även efter att ha spolat med kallvatten några minuter, kan det vara fel på fastighetsinstallationen. Kontakta din fastighetsägare eller VVS-montör!

Vad betyder tjänligt vatten?

Tjänligt vatten är Livsmedelsverkets högsta betyg för dricksvatten, vilket betyder att det får användas som dryck och till matlagning.

Tjänligt med anmärkning betyder att vattnet har en mindre tillfredsställande sammansättning som normalt inte bedöms medföra några hälsorisker. I vissa fall kan det dock innebära inskränkning i vattenanvändningen.

Otjänligt vatten innebär att vattnet inte bör användas till dryck eller matlagning på grund av att hälsorisker föreligger.

Frågor angående vattenmätare

Varför snurrar vattenmätaren trots att ingen tappning sker?

Det visar att det finns läckage i installationen. Oftast är rinnande toalettstolar och säkerhetsventiler på varmvattenberedare/panna de vanligaste orsakerna. I undantagsfall kan säkerhetsventilen vara monterad på annat ställe i installationen. För felsökning och åtgärd bör du ta kontakt med en VVS-montör.

Ska det vara vatten i mätaren?

Ja, i den typ av vattenmätare som används i Trelleborgs kommun, är glaset en del av ytterhöljet. Luftbubblor under glaset syns oftast direkt efter att mätaren är monterad, och försvinner efter hand som vatten passerar igenom.

Jag vill flytta min vattenmätare. Kan jag göra det?

Om du behöver flytta din vattenmätare kontakta VA-avdelningens mätarverkstad på telefon 0410-73 30 26.

Hur ofta ska jag läsa av min mätare?

Självavläsningskort skickas ut en gång om året. Du fyller i avläst mätarställning på kortet eller på hemsidan där du kan logga in med dina kunduppgifter.

Ett gott råd är att kontrollera/jämföra mätarställningen med den preliminärt debiterade förbrukningen när räkningen kommer. Det är samtidigt ett lämpligt tillfälle att prova avstängningsventilerna vid mätaren, samt kontrollera att det inte finns något läckage (Se "Varför snurrar vattenmätaren trots att ingen tappning sker?").

Frågor angående avloppsvatten

Vad får jag inte spola ned i avloppet?

Toaletten är avsedd enbart för avföring, urin och toalettpapper. I hushållets övriga avlopp får man spola ner normalt tvätt- och diskvatten. Spola inte ned följande: kemikalier (bensin, lacknafta, målarfärg, fotokemikalier, bekämpningsmedel etc.), kvicksilver, mediciner, fett och oljor, fasta föremål (tops, bindor, tamponger etc.).

Det är en igensatt rännstensbrunn i gatan. Vem rensar den?

För att göra en anmälan, kontakta Tekniska förvaltningens gatuavdelningen på telefon 0410-73 33 89.

Vilka regler gäller för eget avlopp?

Det krävs tillstånd för att anlägga en enskild avloppsanläggning och för att ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning. Anmälan krävs för att installera annan typ av toalett än vattentoalett, t.ex. förmultningstoa. Anmälan krävs även för att anlägga en avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten. Ansökan ska skickas in till samhällsbyggnadsnämnden i god tid och godkännas innan arbetet får påbörjas. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska göra en slutbesiktning av anläggningen innan den tas i bruk. Mer information om finns under sidorna för Enskilda avlopp.

Jag behöver slamtömma min avloppsbrunn. Vart vänder jag mig?

Om du har en sluten tank, kontaktar du Transportsamordningen på Tekniska förvaltningens serviceavdelningen på telefon 0410-73 30 01.

Om du har två- eller trekammarbrunn alternativt septiktank hänvisar vi till Sita Sverige AB, 020-120 00 00.

Är vattnet drickbart när det kommer ut från avloppsverket?

Det renade vattnet som släpps ut från avloppsverken är tillräckligt rent för att få släppas ut i naturen, men innehåller fortfarande bakterier, näringsämnen och andra ämnen som gör att vattnet inte klarar gränsvärdena i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Kvaliteten på det renade avloppsvattnet styrs av Miljöbalken och de tillstånd som gäller för avloppsreningsverken. Reningsverken är alltså inte byggda för att rena avloppsvattnet till dricksvattenkvalitet.

Går det renade avloppsvattnet tillbaka till kranen?

Nej. Det renade avloppsvattnet släpps vanligen till en recipient (sjö, vattendrag, hav). I Trelleborgs fall släpps vattnet ut i Östersjön via långa utloppstuber.

Varför behöver ni transportera bort dagvatten? Rinner det inte bara ned i marken?

Inne i bebyggt område kan dagvattnet inte penetrera marken på grund av byggnader, asfalt och hårt packad grus. På landsbygden kan vattnet rinna ner i marken till viss del, men marken kan också bli mättad när det regnar mycket i längre perioder - då rinner vattnet längs med marken istället.

Vart tar dagvattnet vägen efter att det leds bort?

I de flesta fall leds vattnet till ett vattendrag, som sedan leder vattnet till Östersjön.

Frågor om VA-anslutningar

Jag vill ansluta min fastighet till kommunens VA-försörjning. Hur gör jag?

Fyll i "Nyanslutning till kommunalt VA, enfamiljshus, ansökan" eller "Nyanslutning till kommunalt VA, övriga fastigheter, ansökan", som du hittar på Trelleborgs kommuns Självbetjäningsportal - Vatten & Avlopp i högerspalten. Skicka sedan in blanketten, tillsammans med en VA-ritning på installationen. Postadress finns längst upp på blanketten. Arbetet får tidigast påbörjas när "Bekräftelse på bygganmälan" mottagits av dig som fastighetsägare.

Jag vill ha reda på var VA-ledningarna är nedgrävda på min tomt. Hur gör jag?

Du som fastighetsägare är själv ansvarig för ledningarna på din tomt. VA-avdelningen märker endast ut kommunens ledningar till och med förbindelsepunkten (oftast fram till tomtgräns). VA-avdelningen kan också vara behjälpliga med installationsritningar som tidigare har lämnats in.

Vilket ansvar har jag som fastighetsägare när det gäller min VA-anslutning?

Som fastighetsägare ansvarar du för alla VA-ledningar på din fastighet från förbindelsepunkten. Normalt sett är förbindelsepunkten belägen vid tomtgräns eller tomtliknande gräns. Du bekostar och åtgärdar själv eventuella läckor, stoppar, reparationer eller förändringar på ledningarna inom din fastighet. Inför nyläggning eller förändring av till exempel servisledningars läge eller dimensioner måste du dock alltid kontakta tekniska förvaltningens VA-avdelning. Inkopplingen till den allmänna ledningen och öppning eller stängning av ventiler får endast genomföras av personal från VA-avdelningen.

En fastighet kan ibland ha sina servisledningar dragna genom mark som tillhör en angränsande fastighet. För att undvika framtida tvister bör servitutsavtal vara upprättade mellan berörda fastigheter. Avtalet upprättas mellan fastighetsägarna och bör skrivas in hos tingsrätten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?