Avgifter, VA

VA är en taxefinansierad, icke vinstdrivande, verksamhet där kostnaderna ska täckas av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna är en engångskostnad som ska täcka kostnaden för anslutning av nya abonnenter och utbyggnad av ledningsnätet. Anläggningsavgifterna indexeras årligen. Indexeringen baseras på ett medelvärde på serie 311 och 322 i entreprenadindex (indextal 106,1, basmånad juli 2014). De indexuppräknade anläggningsavgifterna återfinns i dokumentet ”VA-taxa – Prisbilaga anläggningsavgifter 2019”.

Anmälningsavgift

När vi har handlagt en ansökan om anslutning till kommunalt VA faktureras en anmälningsavgift. Faktura på anmälningsavgiften skickas separat och ingår inte i anläggningsavgiften. I nuläget uppgår anmälningsavgiften till maximalt 1 560 kronor för en ansökan.

Brukningsavgifter

Brukningsavgift är en avgift du betalar årligen för att du har tillgång till kommunalt vatten och/eller avlopp. Avgifterna motsvarar de kostnader VA-avdelningen har för att producera och distribuera dricksvatten samt bortleda och omhänderta spillvatten och dagvatten.

Brukningsavgiften är uppdelad i följande parametrar:

  • Fast avgift per år
  • En avgift per m3 levererat vatten
  • En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet eller jämställd fastighet
  • En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta för annan fastighet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!