Avgifter, VA

VA är en taxefinansierad verksamhet där kostnaderna ska täckas av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaden för anslutning av nya abonnenter och utbyggnad av ledningsnätet. Produktion och distribution av dricksvatten samt omhändertagande och bortledning av spillvatten täcks av brukningsavgifterna.

VA-avdelningen har nyligen gjort en omarbetning av taxan i syfte att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på att taxan ska vara rättvis och skälig. Till och med den 30 juni 2016 gäller den nuvarande taxan och från och med den 1 juli 2016 träder den nya taxan i kraft. Du hittar mer information om respektive taxa i menyn.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?