Vatten- och avloppsplan

VA-planen för Trelleborgs kommun gäller under perioden 2014 till 2018, men har även ett längre perspektiv fram till år 2030. Detta för att möjliggöra långsiktig planering för större framtida investeringar. Som underlag till VA-planen finns en VA-översikt och en VA-strategi.

I VA-översikten beskrivs omfattningen, möjligheterna och förutsättningarna för dagens och framtidens VA-försörjning.

VA-strategin utgör grunden för VA-planeringen och beskriver kommunens mål och viljeriktning samt långsiktiga strategier för att uppnå dessa mål.

VA-strategin och VA-planen har tagits fram av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Under arbetets gång har informationsmöten och workshops hållits för att förankra VA-planen inom kommunen.

VA-planen är sänd på remiss till berörda nämnder och organisationer för inhämtning av synpunkter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?