Uppströmsarbete

Våra avloppsreningsverk är gjorda för att rena vattnet från partiklar, organiskt material, kväve och fosfor. Tyvärr innehåller avloppsvattnet i dagens samhälle även andra typer av föroreningar, t.ex. tungmetaller och organiska miljögifter.

Provtagning i ledningsnätet.
Foto: TEKNISKA FÖRVALTNINGEN, TRELLEBORGS KOMMUN Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Provtagning i ledningsnätet.

Dessa ämnen bryts inte ner i avloppsreningsverken utan kan finnas kvar i det renade vattnet eller bindas till det slam som bildas under reningen. Slammet är rikt på fosfor och mullämnen och i Trelleborgs kommun strävar vi efter att skapa ett kretslopp genom att återföra slammet på åkermark som gödning. Därför arbetar vi för att ständigt förbättra kvaliteten på vårt slam.

En viktig del i detta är det s.k. uppströmsarbetet som syftar till att hitta föroreningar vid källan och förhindra att de hamnar i avloppsvattnet från början. I Trelleborgs kommun bedriver vi ett aktivt uppströmsarbete bl.a. genom att försöka spåra källor till föroreningar genom provtagning i avloppsnätet. Vi besöker även företag och tittar på deras kemikaliehantering, att nödvändiga reningsanläggningar finns och underhålls på rätt sätt och att kvaliteten på avloppsvattnet uppfyller kommunens regelverk

Under våren 2015 har vi genomfört en provtagningskampanj i ledningsnätet i Trelleborgs tätort och identifierat källan till över 50 % av det kadmium som kommer in till Trelleborgs avloppsreningsverk årligen och som nu åtgärdats. Vi har även besökt ett antal bilvårdsanläggningar för att säkerställa att det vatten de släpper ut till avloppsnätet uppfyller de krav kommunen ställer. Uppströmsarbetet sker kontinuerligt och vi fortsätter hela tiden att arbeta för att minska halterna av föroreningar i det vatten som kommer in till våra avloppsreningsverk och därmed också i det renade vattnet och i slammet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?