Information - Smygehamns avloppsreningsanläggning

Tekniska serviceförvaltningen i Trelleborgs kommun kommer att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken till fortsatt verksamhet vid Smygehamns avloppsrenings­anläggning och fortsatt utsläpp av renat avlopps­vatten till Östersjön.

Det nuvarande tillrinningsområdet kopplat till Smygehamnsverket omfattar avloppsvattnet från kommunens östra bebyggelseområden – öster om en linje från Alstad ner mot Smygehamn. Avloppsvattnet från KLS Ugglarp slakteri tillförs det kommunala spillvattennätet i Anderslöv.

Gällande tillstånd till den nuvarande verksamheten meddelades av Länsstyrelsen i Skåne län februari 2003. Tillståndet medger utsläpp av avloppsvatten från ca 14 500 pe (personekvivalenter) inkl. avloppsvattnet från KLS Ugglarp.

Smygehamnsverket omfattar idag anläggningsdelar för mekanisk, bio­logisk och kemisk behand­ling med syfte att säkerställa villkorade resthalter av BOD7, fosfor och kväve. Därutöver finns anläggningar för slambehand­ling.

Den mekaniska reningen omfattar maskinrensade fingaller och luftat sandfång. Den biologiska behand­lingen består av en aktivslamanläggning med efterföljande mellansedi­mentering. Den kemiska reningen sker som simultanfällning med järnsulfat i biosteget. Det finns också ett slutsteg omfattande flockningsbassänger och eftersedimenteringsbassänger. Detta steg som tidigare nyttjades för efterfällning fungerar idag som ett poleringssteg.

Det avloppsslam som uppkommer i processen förtjockas gravimetriskt samt slutavvattnas i en trumavvattnare. Den tidigare slamvassbäddanläggningen nyttjas ej idag. Det producerade slammet utnyttjas så långt möjligt för tillverkning av anläggningsjord vid extern anläggning.

Till Smygehamnsverket är idag ca 7 300 personer anslutna exkl. en tillfällig sommarbelastning. Härtill kommer en industri­be­lastning (KLS Ugglarp) motsvarande ca 4 000 pe baserat på tillförd BOD-mängd.

Den framtida anslutningen kommer att uppgå till ca 10 000 personer till följd av ökad anslutning av mindre orter och glesbygd. Belastningen från KLS Ugglarp förblir i princip oförändrad i förhållande till deras nuvarande tillstånd (ca 8 500 pe). Härtill kommer en sommarbelastning på ca 3 500 pe. Totalt hamnar den framtida pe-belastningen räknat som maximal veckobelastning på ca 22 000 pe.

Vissa om- och tillbyggnader av reningsverket erfordras för att möta den successivt högre belast­ningen. Det rör sig därvid i huvudsak om utökade volymer i det biologiska reningssteget. Härut­över avses diverse renoverings- och moderniseringsåtgärder vidtas i befintliga anläggnings­delar som i och för sig ej är föranledda av belastningsökningen som sådan, men som är motive­rade ur drifts­stabilitets- och driftskostnadssynpunkt.

De som önskar ytterligare information eller vill lämna synpunkter med anledning av ansökan, kan vända sig till Daniel Pålsson Wargren via Trelleborgs kommuns växel, tel 0410-733000, senast 2017-09-29. Synpunkter kan också lämnas via e-post till .

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

VA-avdelningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?