Detaljplan för Lilla Beddinge 35:93 med flera, Granhyddan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en blandad bostadsbebyggelse och centrumverksamheter med tillhörande lokalgator och parkering. Syftet är också att bevara platsens kulturhistoriska värde, Granhyddan och dansrotundan.

Plankarta för området finns att se i skyltfönster på Algatan 5 i Trelleborg. Plankarta och samtliga planhandlingar finns även via länk nedan.

Samrådsmöte

På grund av rådande omständigheter kommer vi inte anordna ett samråds­möte. Politiker och tjänstepersoner kommer kunna svara på frågor under hela samrådstiden. Kontakta kundtjänst för att komma i kontakt med politiker och tjänstepersoner.

Synpunkter

Har du synpunkter på samrådsförslaget ska dessa skickas med e-post till:

samhallsbyggnad@trelleborg.se

eller med post till:

Trelleborgs kommun
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Ange diarienummer: PL-2019-7

Samhällsbyggnadsförvaltningen