Vattenförvaltning

För att vårt vatten ska må bra och hålla god kvalitet behöver vi förvalta det rätt. Inom EU-samarbetet antog alla länder år 2000 det så kallade Ramdirektivet för vatten.

Vattendirektivet har sin grund i en insikt om att vi måste vårda våra vattenresurser bättre om inte framtida generationer ska få en sänkt levnadsstandard. Målet är att alla sjöar, vattendrag och kustvattenområden ska uppnå god ekologisk och vattenkemisk status.

Trelleborgs kommun har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för frågor rörande vattenförvaltningen enligt ramdirektivet för vatten. I denna ingår representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

Kommunen deltar även i ett antal vattenorganisationer, Segeåns Vattendragsförbund - och vattenråd samt, Sydkustens Vattenvårdsförbund. Ett vattenråd har bildats för Sydvästra Skåne, där Trelleborg, Vellinge samt Skurups kommuner ingår.

Genom medlemskap i Sydkustens Vattenvårdsförbund genomförs regelbundna studier av Östersjöns tillstånd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?