Natur- och vattenvård

Trelleborgs areal består till 82 % av intensivt odlad jordbruksmark. Trots den begränsade naturarealen har Trelleborgs kommun en relativt rik flora och fauna. Tack vare tillgången på olika naturtyper som ädellövskog, naturbetesmarker, slåtterängar, sandstränder, kustängar och olika småbiotoper, återfinns i kommunen mer än 500 vilda kärlväxtarter.

Skyddsvärda naturområden

I Trelleborgs kommun finns ett 40-tal skyddsvärda naturområden som tillsammans utgör en areal om knappt 7 400 hektar. Dessa områden beskrivs i Trelleborgs kommuns naturvårdsplan, som syftar till att värna om landskapsbilden, inte minst i kusttrakter, samt till att upprätthålla skötseln av slåtterängar och betesmarker. De naturområden som beskrivs i naturvårdsplanen har ur ett lokalt perspektiv särskilt stora naturvärden. Vid bedömningen av ett områdes naturvärde vägs flera aspekter in såsom sällsynta arter i området , områdets orördhet, kontinuitet och hur karakteristiskt det är för trakten. Vid bedömningen av ett naturområde vägs även in områdets betydelse för forskning och undervisning samt områdets funktion, t.ex. om det är ett viktigt reproduktionsområde.

Skyddad natur

Det finns fyra naturreservat i Trelleborgs kommun: Dalköpinge ängar, Beddinge strandhed och Fårabackarna är olika strandängar vid kusten medan Maglarps sandtag är en bevarad del av en gammal sandtäkt. I norr ligger kommunens enda Natura 2000-område, Ugglarps mosse. Mossen är utpekad i habitatdirektivet för förekomsten av citronfläckad kärrtrollslända.

Restaureringen av Tullstorpsån

Om fem år ska Tullstorpsån ha blivit renare och utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön minskat rejält. Bakom satsningen ligger ett 90-tal markägare längs ån som vill ha en friskare å och större biologisk mångfald. Tullstorpsåprojektet skulle kunna fungera som pilotprojekt för restaureringen av åar i hela Östersjöregionen. Tanken är att man ska ta ett helhetsgrepp om ån och utföra de åtgärder som krävs för att den ska bli friskare och omgivningarna attraktivare för både djur och människor. Det handlar bland annat om att ge ån en mer meandrande slingrande form, göra flackare slänter, anlägga stenbottnar för att gynna fisken och plantera 10 000 nya träd. Samtidigt anläggs ett 50-tal våtmarker som ett pärlband genom landskapet. Tullstorpsån är den längsta ån i kommunen med ett avrinningsområde på 5 740 hektar och en längd på cirka tre mil. Ån rinner från Alstad till Skateholm där den mynnar ut i Östersjön. Åttiofem procent av avrinningsområdet består av åkermark som genom åren dikats ut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?