Vemmenhögsån

Av skånska rekognosceringskartan från 1812-1820 framgår det att Vemmenhögsån börjar i det småkulliga och fuktiga området norr om Önnarps by i Trelleborgs kommun. Vemmenhögsån rinner söderut genom byarna Västra och Östra Vemmenhög i Skurups kommun. Vemmenhögsån flyter samman med Tullstorpsån strax norr om väg 9 vid Skateholm och vattendragen har gemensamt utlopp i Östersjön. Vemmenhögsån har strandskydd i de norra delarna.

Den kommunala utbyggnaden av avlopp är mycket liten i området. Såväl Trelleborgs som Skurups kommun har arbetat med inventering och information kring enskilda avlopp sedan 1970-talet.

Vid byn Västra Vemmenhög rinner Vemmenhögsån som en svagt markerad ådal med betesmarker och äldre lövskog som har en rik flora och fauna. I Brunnsparken i byn finns en gammal hälsokälla och området kan besökas via en anlagd gångstig. Det var från Västra Vemmenhög som gåsapågen Nils Holgersson påbörjade sin resa över Sverige i boken Nils Holgerssons underbara resa av Selma Lagerlöf.

Delar av Vemmenhögsåns avrinningsområde tillhör Alnarpsdalens grundvattentillgångar som är en 60 kilometer lång och 4-6 kilometer bred sänka i kalkberggrunden och sträcker sig i nordväst-sydostlig riktning diagonalt över Skåne. Denna är till stora delar fylld av sandiga sediment, Alnarpssedimenten. I Alnarpssedimenten finns en av Skånes största grundvattentillgångar.

Våren 1990 startade Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ett forskningsprojekt i Vemmenhögsåns avrinningsområde i syfte att kartlägga omfattning, haltnivåer och trender av bekämpnings- medelsrester i det rinnande vattnet.

Vemmenhögsprojektet genomförs i samarbete med markägarna och i projektet har man genom information och utbildning lyckats minska läckaget av bekämpningsmedel med 90 procent från odlad mark.

Projektet ingår i miljöövervakningsprogrammet ”Typområden på jordbruksmark”.
Mer information finns på www.slu.se/ckb.

Samhällsbyggnadsförvaltningen