Vellingebäcken

Vellinge tätort avvattnas i sin helhet till Vellingebäcken liksom även Eskilstorp och delar av Hököpinge. Vellingebäcken är starkt påverkad av dagvatten.

Vellingebäcken startar i öster i Vellinge och mynnar i väster på strandängarna vid Öresund. Vid bäckens utlopp finns två Natura 2000-områden: Vellinge ängar och Falsterbo-Foteviken.

Vellinge ängar är ett område med mycket höga växt- och fågelvärden. Landdelen domineras av naturtypen salta strandängar och havsdelen av ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten. De långgrunda vattenområdena som domineras av bandtång utgör en mycket viktig livsmiljö för många fiskar framförallt som lekmiljö men även som uppväxtmiljö för deras yngel. Naturtypen ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten fungerar som viktig födosöksmiljö för vadare. Närmast kusten finns marskområden.

Vellingebäckens mynning ligger även inom Fotevikens naturreservat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen