Hammarbäcken

Hammarbäckens avrinningsområde startar strax väster om Skegrie. På skånska rekognosceringskartan från 1812-1820 kan man se hur Hammarbäcken rinner från ängs- och fuktmarker i området. Vattendraget rinner sedan västerut och mynnar i Foteviken.

Byarna Räng, Stora Hammar, Håslöv och delar av östra Höllviken avvattnas till Hammarbäcken. Hammarbäcken är i hela sin sträckning rätad och fördjupad. Cirka 500 meter sydost om Rängs by och uppströms är Hammarbäcken kulverterad. I Hammarbäckens avrinningsområde finns elva stycken dikningsföretag. I likhet med övriga vattendrag på Söderslätt är Hammarbäcken mycket påverkad av näringssalter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen