Gislövsån

Gislövsån är ett av de mindre vattendragen i Trelleborgs kommun. Dagens Gislövså visar sig strax väster om vägen mellan Simlinge och Simremarken. Av den skånska rekogniseringskartan från 1812-1820 framgår att ån kommer från de fuktiga markerna söder om Södra Åby. Dessa marker är nu utdikade och ån är kulverterad fram till vägen. Gislövsån rinner sedan i sydvästlig riktning och mynnar idag i de östra delarna av naturreservatet Dalköpinge ängar.

Av den gamla kartan framgår att Gislövsån tidigare hade sitt utlopp längre västerut på strandängarna och att ån ringlade fram på markerna nere vid kusten. Vid ett flertal tillfällen har det framförts tankar på att ån kanske skulle ledas tillbaka på det vis som den sträckte sig förr. Tankarna har dock hittills alltid avstannat när man sett att riskerna för att skada den känsliga vackra orkidefloran på Dalköpinge ängar ansetts för stora och vinsten av en omledning av vattnet därmed för liten. Gislövsån omfattas av strandskydd från strandvägen ned till mynningen.

Att besöka Dalköpinge ängar gör man bäst genom att ta stigen som löper längs kusten mellan Dalabadet och Gislövs läge. Området är avsatt som naturreservat sedan 1970-talet och hyser en mycket fin och värdefull flora. Längst i väster där den ursprungliga Gislövsån en gång ringlade fram finns idag en mycket artrik kalkfuktäng och ett rikkärr, även hed- och torrängskaraktär finns i naturreservatet. Reservatet är en viktig häckningsplats och rastplats för fågellivet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen