Fredshögsbäcken

Fredshögsbäcken rinner som ett öppet vattendrag från Rängs sand i Vellinge kommun i norr till mynningen strax öster om Fredshög i Trelleborgs kommun. Av den skånska rekognosceringskartan från 1812-1820 framgår det att Fredshögsbäcken har sin upprinnelse i de fuktiga markerna söder om Rängs by. I detta ganska flacka landskap reser sig en ryggformad avlagring från den senaste istiden, Lyckeboåsen, på vilken det om våren blommar gullvivor.

I avrinningsområdet finns tätorten Rängs sand. Ortsnamnet har sitt ursprung i att platsen var hårt drabbad av sandflykt. Detta resulterade i att markägarna under 1800-talet manuellt vände jorden genom grävning. Samhället har expanderat genom kraftig utbyggnad under 2000-talet. Merparten av marken inom avrinningsområdet används för växtodling.

Det finns ett tiotal gårdar och ett ridcenter i området. Inom Fredshögsbäckens avrinningsområde finns en mindre flygplats med en ca 700 meter lång landningsbana. Flygplatsen låg tidigare i Trelleborgs kommun men flyttade 2003 till sin nuvarande plats strax väster om vattendraget i Vellinge kommun. Där flygplatsen tidigare låg var fram till 2016 en golfbana. Denna har nu återgått till åkermark. Fredshögsbäcken ingår från och med 2018 i vattenrådets vattenkontrollprogram varför kunskapen om den vattenkemiska statusen i vattendraget ännu är begränsad. År 2015 genomförde studenter i akvatisk ekologi från Lunds universitet undersökningar av bottenfaunan samt biotopkarterade vattendraget. Resultatet av undersökningarna indikerar att Fredshögsbäckens status är dålig.

Vid Fredshögsbäckens mynning ligger det av Trelleborgs kommun nybildade marina reservatet Fredshög-Stavstensudde. Det övergripande syftet med det marina reservatet är att bevara förutsättningarna för den biologiska mångfalden inom havsområdet. Området kännetecknas av en fin mosaik av ålgräs, blåstång, sten- och sandbottnar. En artrik och varierande flora och fauna. Det är ett viktigt produktionsområde för fisk och andra marina organismer med betydelse för många fågelarter och sälar. Stundtals finns här även en stor population av knubb- och gråsäl.

Samhällsbyggnadsförvaltningen