Dalköpingeån

Dalköpingeån rinner som öppet vattendrag i nästan hela sin sträckning. Vattendraget startar söder om Alstad i norr och rinner sedan mot syd-ost och mynnar i Östersjön öster om Trelleborg. Två tillflöden, ett från Västra Virestad och ett från Bösarp, ansluter Dalköpingeån. Tillflödena rinner till stor del som öppna diken. Rätning, kulvertering och rensning har varit omfattande inom avrinningsområdet.

Inom avrinningsområdet finns ett mindre kommunalt avloppsreningsverk som använder Dalköpingeån som recipient för det renade vattnet.

Dalköpingeån har strandskydd från mynningen och upp till väg 9 samt från järnvägen och upp till Gislövs by.

Dalköpingeåns dalgång är utpekad i Trelleborgs kommuns Natur- & kulturmiljöplan 2010 som område med högt naturvärde. Dalgången är den bäst bevarade meandrande å-fåran i Trelleborgs kommun. Området ligger tätortsnära och har fina möjligheter för att bli ett fint rekreationsområde.

Elfiskeundersökning visar att ån är högproduktiv i fråga om öring i de nedre delarna och att även de mellersta delarna har god produktion. Dalköpinge fiskevårdsförening har under 1990-talet genom sitt ideella arbete skapat lekbottnar, strömkoncentratorer, erosionsskydd vid strandbrinkar, rensning och utplanterat öringssmolt. I åns södra del finns ett vandringshinder för småfisk. Dämmet och den fina miljön gör platsen populär för besök. Ett naturvårdsprojekt har påbörjats för att ta hand om naturvärdena på bästa sätt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen