Pilevallsområdet

I projektet Pilevallsområdet planeras ett flerbostadshus på upp till fyra våningar med centrumverksamhet samt radhus i två plan att markanvisas.

Visionsbild över Pilevallsområdet.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Visionsbild över Pilevallsområdet.

Bakgrund

Trelleborg befinner sig i förändring. Staden byggs om och byter karaktär. Trelleborg byggdes till stor del upp i slutet av 1800-talet och framåt av hårt arbetande och visionära entreprenörer, hantverkare och arbetare. Från mitten på 1900-talet har framförallt Trelleborg AB satt stor prägel på staden. Bland annat var arbetskraftsinvandringen stor. Folk kom från när och fjärran för att arbeta på gummifabriken.

Till Pilevallsområdet som är en del av det som förut benämndes Mellanköpinge, kom en hel del arbetskraftsinvandrare. Ännu idag bor många kvar i närområdet, som har sina rötter här sedan den tiden. Även de framtida kvarteren i Pilevallsområdet kommer att andas ”mellan-köping-karaktär”, med moderna mått – ett stadsområde mellan den centrala innerstaden och ytterområdena, ett stadsområde som präglas av både folkliv och trygghet, med stort inslag av grönska.

Den nya planen

I Pilevallsområdet planeras nu ett flerbostadshus på upp till fyra våningar med centrumverksamhet samt radhus i två plan. Kommunen planerar att bygga en förskola, intill den befintliga Pilevallsskolan där huvudbyggnaden planeras att rivas och ersättas med en ny.

Längs norra kanten av planområdet löper en gång- och cykelväg. Längs detta stråk finns tanken att skapa en ”grön lunga” främst genom att behålla och utveckla den befintliga allén av pil och oxel.

Gym för träning och ökad trygghet

För centrumverksamheten i områdets sydvästra hörn finns långtgångna diskussioner med en gymaktör med stort lokalt engagemang. Planen är ett gym i två våningar med glaspartier för att öka tryggheten i området.

Då området tidigare varit planlagt som park ska det gröna värnas, exempelvis genom att utveckla det gröna stråket längs gång- och cykelvägen, där pil som i namnet Pilevallsområdet växer idag.

Detaljplanen för Kyrkoköpinge 20:46 väntas antas under sommaren 2019. Detaljplanen möjliggör för skola, centrumfunktion, flerbostadshus, radhus och friliggande villor.

Vatten, el och fjärrvärme

Teknisk försörjning i form av VA och el finns utbyggt i närområdet. Kommunen ansvarar för ledningsomläggningar. Exploatörerna bekostar sedvanliga anslutnings- respektive anläggningsavgifter. Val av uppvärmning för bostäder avgörs av respektive exploatör.

Marken i kvarteren korsas av en dagvattenkulvert till vilken hänsyn måste tas. Respektive ledningshavare är huvudman för de allmänna ledningarna inom planområdet.

Fjärrvärmeledningar finns både norr och söder om området. Kontakta Trelleborgs Fjärrvärme AB i frågor om fjärrvärme.

Har du frågor om Pilevallsområdet?

Tveka inte att höra av dig till någon av oss på Trelleborgs kommun:

Marie Frid, exploateringsingenjör
Telefon: 0410-73 33 11.
E-post: marie.frid@trelleborg.se

Områdets läge i staden - ett stadsområde mellan den centrala innerstaden och ytterområdena.
Områdets läge i staden - ett stadsområde mellan den centrala innerstaden och ytterområdena.

Detaljplaneområdet. Områdena benämnda Kv. A och Kv. planeras att markanvisas.
Detaljplaneområdet. Områdena benämnda Kv. A och Kv. planeras att markanvisas.

Skissförslag nybyggnader Pilevallsskolan.
Skissförslag nybyggnader Pilevallsskolan.

Planskiss på förslag nybyggnader Pilevallsskolan.
Planskiss på förslag nybyggnader Pilevallsskolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?