Kvarteret Bollen

Trelleborgs kommun bjuder in till markanvisning för att uppföra och driva en förskola i kvarteret Bollen i centrala Trelleborg.

Bilden visar kvarteret Bollen. Det rödmarkerade området är markanvisningsområdet.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Bilden visar kvarteret Bollen. Det rödmarkerade området är markanvisningsområdet.

Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny detaljplan, DP 242 Bollen 2 med flera, som bland annat innefattar markanvisningsområdet. Detaljplanen har varit uppe för granskningsbeslut i Samhällsbyggnadsnämnden och planeras gå upp för antagande under kvartal två år 2020.

Länk till inbjudan markanvisning förskola kv. Bollen. (PDF-dokument, 1 MB)

Förslag ska vara inlämnat senast 25 maj 2020 kl.16.00.

OBS! Med anledning av rådande läge till följd av coronaviruset har vi förlängt tiden för att inkomma med förslag till 25 maj 2020 kl.16.00. Det innebär att samtliga moment förskjuts med tre veckor. Sista dag för att inkomma med frågor är 18 maj 2020 och vinnare meddelas 15 juni 2020.

Markanvisningsområdet ingår i en av etapperna för stadsomvandlingsprojektet Övre och Stadsparkskvarteren. Fullt utbyggt beräknas Övre och Stadsparkskvarteren innehålla över 600 bostäder, verksamhetslokaler med mera och utgöra en ny funktionsblandad stadsdel.

Förutsättningar

Samtliga förutsättningar att ta hänsyn till i markanvisningen listas i inbjudan till markanvisningen tillsammans med nedan bilagor.

Bilaga 1: Detaljplan plankarta DP 242 Bollen 2 m.fl. granskningshandling (PDF-dokument, 4,8 MB)
Bilaga 2: Detaljplan planbeskrivning DP 242 Bollen 2 m.fl. granskningshandling (PDF-dokument, 4,7 MB)
Bilaga 3: Dwg markanvisningsområdet och grundkarta
Bilaga 4: Dwg arbetsmaterial projektering allmän platsmark
Bilaga 5: Riktlinjer friytor skolor och förskolor (PDF-dokument, 7,2 MB)
Bilaga 6: Planprogram Övre och Stadsparkskvarteren (PDF-dokument, 16 MB)
Bilaga 7: Hållbarhetspolicy (PDF-dokument, 474 kB)
Bilaga 8: Riktlinjer och policy kommunala markanvisningar (PDF-dokument, 1,3 MB)
Bilaga 9: Parkeringsstrategi (PDF-dokument, 8,9 MB)
Bilaga 10: Klimat och energi (PDF-dokument, 3,9 MB)
Bilaga 11: Trafik och buller (PDF-dokument, 3 MB)
Bilaga 12: PM sammanfattning markmiljö Övre och Stadsparkskvarteren (PDF-dokument, 721 kB)
Bilaga 13: Grundbelopp för förskola till grundskola 2020  (PDF-dokument, 413 kB)
Bilaga 14: FÖP 2035 samrådshandling del1  (PDF-dokument, 24,7 MB)
Bilaga 15: FÖP 2035 samrådshandling del2  (PDF-dokument, 11,4 MB)
Bilaga 16: Bostadsförsörjningsprogram (PDF-dokument, 18,2 MB)

För att poängsättningen gällande anbudspris ska få ett så pass rättvist utfall som möjligt kommer flera anbudspris kunna tilldelas lika poäng om de faller inom intervaller om 5 %. Högst anbudspris hamnar i första poängnivån och tilldelas 10 poäng, om ett eller flera efterföljande anbudspris hamnar mindre än 5 % från det högsta anbudspriset i första poängnivån tilldelas även de 10 poäng. Det anbudspris som hamnar närmst utanför första poängnivån går vidare till andra poängnivån och tilldelas 8 poäng, efterföljande anbudspris som hamnar mindre än 5 % från det högsta anbudspriset i andra poängnivån tilldelas även de 8 poäng, osv.

Frågor

Har du frågor om markanvisningen tveka inte att höra av dig! Frågor ställs via e-post till:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?