Kvarteret Badhuset

Trelleborgs kommun bjuder in till markanvisningstävling för kvarteret Badhuset i centrala Trelleborg. Syftet är att hitta aktörer som är intresserade av att bygga nytt och förvalta befintliga byggnader i kvarteret. Marken där själva badhusbyggnaden står ingår dock inte i anvisningen.

Bilden visar kvarteret Badhuset och dess byggnader. Det rödmarkerade området är tävlingsområdet.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Bilden visar kvarteret Badhuset och dess byggnader. Det rödmarkerade området är tävlingsområdet.

Länk till Inbjudan markanvisningstävling för kvarteret Badhuset i Trelleborg. (PDF-dokument, 1,1 MB)

OBS! Vi har förlängt tiden för att inkomma med tävlingsförslag till den 24 februari 2020. Datum då vi meddelar vinnare flyttas därmed fram till den 7 april 2020.

Till sommaren 2020 flyttar Räddningstjänsten sin verksamhet till nya lokaler i norr och de gamla lokalerna finns tillgängliga för nya ägare och nya verksamheter. Kvarteret Badhuset har en mycket central placering i Trelleborgs stad och erbjuder fantastiska möjligheter för nya ägare och verksamheter att etablera sig. Aktuella verksamheter kan tänkas bli hotell, hantverks- eller restaurangrörelser eller annat som passar i områdets karaktär.

En del av kulturstråket

Kvarteret Badhuset ligger i ena ändan av det som kommit att utmärka sig som Trelleborgs kulturstråk. Här finns förutom Badhuset, också Axel Ebbes konsthall, Trelleborgs museum, bibliotek och i andra änden av stråket vikingamonumentet Trelleborgen.

Då kvarteret historiskt sett varit till för allmänheten ska det fortsätta vara det. Vi tänker oss en tillgänglig men intim innergård som kantas av både bostäder, kafé eller restaurang och andra verksamheter, gärna med fokus på kultur, design och fritid. Trelleborg behöver fler mötesplatser och här finns all potential att skapa ett attraktivt publikt rum mitt i stadskärnan.

Detaljplan

Kommunen arbetar just nu med en ny detaljplan för kvarteret. De grundläggande stadsbyggnadskvaliteterna, vad gäller byggnadernas placering i fastighetsgräns, bred användning och tydlig uppdelningen mellan privat och allmän mark, kommer bibehållas. Den nya detaljplanen kommer innebära att rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser införs på de byggnader som är av kulturhistoriskt värde. I de delar av kvarteret där det finns möjlighet för ny exploatering är avsikten att tillåta bebyggelse i upp till fem våningar.

Mitt i utvecklingen av staden

Kvarteret är en viktig del i en omfattande utveckling av centrala Trelleborg, med flera pågående och nyligen färdigställda förtätningsprojekt. Just Nygatan har redan sett en stor förnyelse, med nybyggnationer såväl ett kvarter västerut som tre kvarter österut. Längs Hyredammsgatans förlängning åt nordväst pågår det stora omvandlingsprojektet Övre och Stadsparkskvarteren, som utöver hundratals nya bostäder och en större stadspark kommer förändra stadens struktur och rörelsemönster. Söder om Hamngatan planeras för stadens expansion ut i det gamla hamnområdet, med tusentals nya bostäder och arbetsplatser. Mitt i denna utveckling ligger badhuskvarteret.

Förutsättningar

För kvarteret Badhuset finns en rad speciella förutsättningar att ta hänsyn till. Förutom att en del av byggnaderna har kulturhistoriskt värde måste exploatörerna också ta hänsyn till befintlig verksamhet i Badhuset och dess behov av leveranser, sophantering och så vidare. Samtliga förutsättningar listas i tävlingsprospektet. Se länk längre ner.

Visning av tävlingsområdet och byggnader

Guidad visning av tävlingsområdet och byggnaderna erbjuds:
- onsdagen den 18 december klockan 09.00-11.00
- onsdagen den 8 januari klockan 13.30-15.30
- tisdagen den 21 januari klockan 10.00-12.00 OBS! Ny tid!
Anmälan om deltagande på visning görs senast dagen före till tävlingsombudet.

Har du frågor?

En del frågor och svar hittar du om du klickar på den här länken.

Undrar du något annat, tveka inte att höra av dig till:
Marie Frid, mark- och expoateringsingenjör på Trelleborgs kommun

Länkar:

Bilaga 1: Inbjudan markanvisningstävling kvarteret Badhuset (PDF-dokument, 1,1 MB)
Bilaga 2: Ritning – brandstation, slangtorn (PDF-dokument, 1,2 MB)
Bilaga 3: Ritning – Brandstationen (PDF-dokument, 813 kB)
Bilaga 4: Ritning – Elverket (PDF-dokument, 857 kB)
Bilaga 5: Ritning – Materialhuset (PDF-dokument, 978 kB)
Bilaga 6: Ritning – Polisstationen (PDF-dokument, 886 kB)
Bilaga 7: Boendeanläggningar (PDF-dokument, 7,8 MB)
Bilaga 8: Flygbild (TIFF-fil, 6,4 MB)
Bilaga 9: FÖP 2035 samrådshandling del 1  (PDF-dokument, 24,7 MB)
Bilaga 10: FÖP 2035 samrådshandling del 2  (PDF-dokument, 11,4 MB)
Bilaga 11: Gällande plan A0  (PDF-dokument, 2,6 MB)
Bilaga 12: Kulturmiljö (PDF-dokument, 409 kB)
Bilaga 13: Kulturmiljöanalys (PDF-dokument, 15,3 MB)
Bilaga 14: Ledningar (PDF-dokument, 11,3 MB)
Bilaga 15: Leveranser till badhuset (PDF-dokument, 196 kB)
Bilaga 16: Miljöteknisk markundersökning (PDF-dokument, 4,4 MB)
Bilaga 17: Naturvärdesinventering (PDF-dokument, 4,3 MB)
Bilaga 18: Parkeringsstrategi (PDF-dokument, 8,9 MB)
Bilaga 19: Primärkarta – Kv Badhuset.dwg
Bilaga 20: Primärkarta – Kv Badhuset (PDF-dokument, 1,6 MB)
Bilaga 21: Riktlinjer kommunala markanvisningar (PDF-dokument, 1,3 MB)
Bilaga 22: Riskutredning (PDF-dokument, 1,4 MB)
Bilaga 23: Utredning tillbyggnad Elverket (PDF-dokument, 2,8 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?