Västra Gränstorp

Markanvisning för Västra Gränstorp i Trelleborgs tätort.

Tävlingen är avslutad och Trelleborgs kommun har valt att gå vidare med Obos.

OBOS anbud (PDF-dokument, 8,9 MB)

Motivering
Ett kvarter med en kombination av olika boende. Där entréerna vänder sig mot intilliggande allmän plats vilket skapar en känsla av trygghet.

En variationsrik stadsmässig bebyggelse som präglas av en småskalighet. Utmed Havrejordsvägen ligger moderna radhus i stram stil. Utmed lokalgatan ligger Tvåvåningshus med loft som knyter an till de traditionella skånelängorna, fast med ett modernt uttryck. Dess placering med gavlarna mot gatan återfinns i den angränsande byn Gränstorp.

Förslaget innehåller gemensamma ytor för alla åldrar där många kvalitéer som tex orangeri, pergola och ytor för lek finns. De mindre rummen är välstuderad med höga materialval och den biologiska mångfalden står i fokus.

Bilagor

Bilaga 1 - Inbjudan markanvisning (PDF-dokument, 1,1 MB)
Bilaga 2 - Inspirationsbilder (PDF-dokument, 4,2 MB)
Bilaga 3 - Parkkvarteret PDF (PDF-dokument, 261 kB)
Bilaga 4 - Parkkvarteret DWG
Bilaga 5 - Detaljplanebeskrivning DP233  (PDF-dokument, 9,5 MB)
Bilaga 6 - Detaljplanekarta DP230 PDF (PDF-dokument, 4,3 MB)
Bilaga 7 - Markteknisk undersökningsrapport – Geoteknik, 170331  (PDF-dokument, 1,7 MB)
Bilaga 8 - Arkeologisk förundersökning, Rapport 2013:128  (PDF-dokument, 2,3 MB)
Bilaga 9 - Dagvattenutredning PM, 181022  (PDF-dokument, 4,2 MB)
Bilaga 10 - Bullerutredning PM, 181015  (PDF-dokument, 852 kB)
Bilaga 11 - Parkeringsnorm (PDF-dokument, 22,3 MB) (Revideringen finns längst ner i dokumentet)
Bilaga 12 - Hållbarhetspolicy (PDF-dokument, 433 kB)
Bilaga 13 - Riktlinjer och policy för kommunala markanvisningar (PDF-dokument, 1,3 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?