Etablering i Business center

Marken inom området ägs både av Trelleborgs kommun och privata aktörer. Även om det tar tid innan Business center Trelleborg är fullt utbyggt välkomnar kommunen etableringar redan nu.

Det finns plats för allt från storskaliga bolag till mindre företag. Här finns en rad kvaliteter som är intressanta för olika delar av näringslivet:

  • Närhet till järnvägsnät, Europaväg och Trelleborgs hamn med transportkorridorer genom Europa
  • Lokaler för logistikverksamhet
  • Möjlighet till omlastning av gods

Fysik gestaltning inom området

Inom Business centers område ska det finnas en inbjudande entré som tydligt markerar gränsen mellan Trelleborgs stad och dess omland. Entrén ska upplevas som inbjudande, trevlig och väcka nyfikenhet.

Området ska ha tydliga, publika destinationer och mötesplatser. Aktiviteter och service inom området ska vara till för både besökande och stadens invånare. Blågröna korridorer i form av natur- och vattenstråk kan vara exempel på sådana destinationer. Kommunen värnar om grönområdet runt Dalköpingeån som på något sätt ska tillgängliggöras.

Inom området kommer det att vara en varierad höjd på bebyggelsen. Takytorna kan nyttjas på flera sätt, till exempel för att fånga upp regnvatten, placera solceller eller andra energiskapande element på. Taken kan även utgöra rekreationsytor.

Områdets förutsättningar

I framtida Business center Trelleborg finns världsaktörer som FMT, Trelleborg AB och Metso Minerals. Här finns huvudkontor, produktionslokaler och lager som servar marknaden runt om i hela världen.

Ett stenkast bort finns Trelleborgs Hamn, som EU pekat ut som CORE-hamn, från vilken man når tre hamnar i Tyskland, en i Polen och en i Litauen. Trelleborgs Hamn ingår också i en av transportkorridorerna genom Europa.

Med miljontals potentiella kunder runt hörnet och en framtida infrastruktur av vägar och järnvägar anpassade för tung trafik samt med god koppling till nationellt järnvägsnät och sjöfart finns stora möjligheter för näringslivsutveckling och multimodala transportlösningar.

I de västra delarna av området planeras för incheckning och uppställningsytor som hamnverksamheten kan ta i bruk när en östlig ringväg och ny hamninfart är klara att använda. Östra verksamhetsområdet blir då stadens framsida, mitt i en expansiv region.

Genom att planera området från grunden för incheckning, logistikverksamhet, omlastning av gods och lager kan ytan användas effektivt. De hamnrelaterade verksamheterna, som incheckning och lastbilsuppställning, kan samordnas med resten av området där befintliga verksamheter möter nyetableringar. Kunskapsintensiva verksamheter kan vara ett inslag som ger synergieffekter som i sin tur leder till fler arbetstillfällen inom alla sektorer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!