Informationsmöten

Kommunen arrangerar allmänna informationstillfällen, samrådsträffar och möten för utvalda grupper om Kuststad 2025 efterhand som projektet utvecklas.

I juni 2018 bjöd projektet in allmänheten till ett informationstillfälle på Parken i samband med samråd för förslag till planprogram för östlig ringväg, östlig hamninfart och incheckning.

Efter presentationer av bland andra planarkitekt och författarna av miljökonsekvensbeskrivningen fick deltagarna möjlighet att ställa frågor vid olika ämnesstationer (natur, kultur, miljö och arkeologi, trafik, fastighetsfrågor samt övergripande om projektet).

Tidigare informationsmöten

Januari-februari 2018

Efter fullmäktiges beslut om sträckningskorridor för ringväg och östlig hamninfart bjöds fastighetsägare och arrendatorer inom området in till informationsmöten. Alla med fastighet, mark eller verksamhet inom markzonen för vägarna fick en inbjudan. (Markzon = vägens bredd på 14 meter samt skyddszon på 30 meter på vardera sida).

Juni 2017

I början av månaden bjöd projektet in de fastighetsägare som bedömdes bli direkt berörda av något av sträckningsalternativen som konsultfirmorna WSP och Tyréns tagit fram.

Därefter, den 19 juni, arrangerades en informationsträff om ringväg och östlig hamninfart för allmänheten. Många tog chansen att fråga om resultatet av Tyréns, WSP:s och Norconsults arbete under våren 2017. Konsulterna har utrett möjliga placeringar av ringvägen mellan väg 108 och väg 9, hamninfarten samt truck- och incheckningsfunktioner kopplade till hamnverksamheten.

Träffen arrangerades för att ge allmänheten information innan kommunfullmäktige under hösten 2017 skulle fatta beslut om vilket av sträckningsalternativen som projektet ska jobba vidare utifrån.

Informationsträffen var planerad som drop in med sex olika stationer; Näringsliv, Fastigheter och jordbruk, Kuststad 2025, Beslutsgång, Trafik samt Natur- och kulturmiljö. Stationerna var bemannade av tjänstepersoner, konsulter och politiker.

Februari 2017

I februari 2017 arrangerades ett informationsmöte om nuläget för den södra delen av ringvägen samt östlig infart till staden, business center och hamnen. Intresset var så stort att kommunen fick utöka till två träffar med samma innehåll.

Här hittar du en sammanfattning av vad som presenterades då:

  • Infarten och tillhörande ringväg är en del av det omfattande stadsomvandlingsprojektet Kuststad 2025. I projektet ingår också den framtida stadsdelen Sjöstaden, business center vid östra industriområdet och utveckling av centrum som gör det möjligt för staden att åter möta havet.
  • Bakgrunden till att infarten nu utreds är kommunfullmäktiges beslut i februari 2016 då det med bred majoritet slogs fast att kommunen ska jobba för ett östligt alternativ.
  • Syftet med utredningarna av olika sträckningsalternativ är att kartlägga vilka konsekvenser olika placeringar av vägen får för boende och fastighetsägare, trafik och framkomlighet, natur och kulturmiljö samt vad kostnaderna blir.
  • Resultatet av utredningen kommer att ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut om infartens placering.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?