Bostadsförsörjningsprogram

För att främja rätt typ av bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, skapas ett bostadsförsörjningsprogram baserat på analyser, aktiva medborgardialoger och i samråd med aktörer, berörda tjänstepersoner och politiker.

Genom ett väl framarbetat bostadsförsörjningsprogram bidrar kommunerna till planering av attraktiva bostäder och bostadsmiljöer som attraherar människor att bosätta sig i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet är ett viktigt verktyg för exploratörer, gällande produktionen av fler nya bostäder, där matchning mellan efterfrågan och rätt boendeform för specifika områden och målgrupper är viktiga nyckelfaktorer för att se en långsiktig och positiv utveckling av bostadsbeståndet.

Arbetsprocessen med bostadsförsörjningsprogrammet pågår från våren 2017 till våren 2018, i detta arbete har medborgaren en central roll, där ett brett dialogarbete genomförs under samrådstiden. Samrådet sker samtidigt som framtagandet av ny översiktsplan för landsbygden 2028, och de båda samrådsperioderna löper parallellt. För att säkerställa att ett brett underlag inkommer från medborgardialogerna, kommer spontanintervjuer, djupintervjuer och fokusgrupper att genomföras.

Dessa underlag är viktiga insikter för framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet, där målet är att anpassa insatserna till olika kommundelar, för olika målgrupper i syfte att säkerställa attraktiviteten i de olika områdena.

Under samrådstiden, planeras bla besök i Trelleborg centralort och i kommunens större byar; Anderslöv, Klagstorp, Beddingestrand, Smygehuk, Alstad, Västra Tommarp och Skegrie.

Information om aktuella datum för besök i de olika orterna, kommer att publiceras löpande på webbplatsen, under våren 2017.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?