Trelleborgs Stad 2035

Kommunen arbetar med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad.

Det huvudsakliga syftet med att ta fram en ny översiktsplan är att möjliggöra en utbyggnad av projektet Kuststad 2025 (ringväg, hamnutveckling och ringväg). Ambitionen är att i arbetet med den fördjupade översiktsplanen hitta en överrenskommelse med staten gällande frågor som berör riksintressen samt klimatanpassning.

Den nu gällande fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad, som antogs 2014, är till stor del aktuell och flera delar av den kommer att arbetas in i handlingen. Områden som saknas eller behöver uppdateras är frågor som berör utbyggnaden av skolor, bevarande och utveckling av grönområden, kulturmiljö, kultur och fritidsområden. Översiktsplanen behöver även tydligare kopplas till bostadsförsörjningsprogrammet och behovet av nya bostäder.

Avsikten är att hålla samråd för den fördjupade översiktsplanen under hösten 2019.

Här kan du läsa om projektet Kuststad 2025.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?