Detaljplan för Profilen 11 m.fl. Anderslöv

Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till ett nytt bostadsområde med nya bostäder i olika typer för att stärka Anderslöv som en småstad med en småskalig och karaktär. Planförslaget ska även stärka utvecklingen av Anderslövs centrum.

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg har 2019-09-03, § 135, beslutat att anta detaljplan för Profilen 11 m.fl. ”Profilen”– DP 232.

Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2019-09-09.

Om inte någon överklagan av detaljplaneförslaget inkommit skriftligen till Trelleborgs kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg senast den 01 oktober 2019 vinner detaljplanen laga kraft.

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?