Detaljplan för Kyrkoköpinge 20:46 m.fl. "Allmogevägen"

Syftet med planförslaget är att förtäta en central del av Trelleborg och skapa en blandad bebyggelse i området. Syftet är även att förstärka gaturummet längs Engelbrektsgatan och möjliggöra för kompletterande bostadsbebyggelse med möjlighet till centrumfunktioner i bottenplan utmed Engelbrektsgatan samt att möjliggöra för skolverksamhet inom området. Den nya skolverksamheten ska fungera tillsammans med nuvarande verksamhet i angränsande Pilevallskolan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 juni 2019 att anta detaljplanen för Kyrkoköpinge 20:46 och 15:16. Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2019-06-12.

Om inte någon överklagan av detaljplaneförslaget inkommit skriftligen till Trelleborgs kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg senast den 3 juli 2019 vinner detaljplanen laga kraft.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns tillgängliga på Trelleborgs kommuns hemsida: www.trelleborg.se/detaljplaner. För upplysningar och frågor vänligen kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samrådshandlingar

Följebrev (PDF-dokument, 2,2 MB)
Plankarta med illustration (PDF-dokument, 4,5 MB))
Planbeskrivning (PDF-dokument, 4,3 MB)

Granskningshandlingar

Antagandehandlingar

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?