Pågående detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som just nu är under arbete. Samtliga handlingar finns att läsa hos samhällsbyggnadsförvaltningen på Rådhuset i Trelleborg.

Söker du en redan antagen detaljplan så hittar du den här

Aktuella detaljplaner

 • Detaljplan för Lilla Beddinge 21:32, Västra Beddinge

  Planområde Västra Beddinge

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för småhusbebyggelse och radhus i upp till två våningar vid den västra infarten till Beddingestrand för att bidra till större variation i bebyggelsen och stärka underlaget till service i orten. Syftet är vidare att säkerställa kopplingar till omkringliggande bebyggelse och åkermark samt att bevara träddungen i planområdets sydvästra hörn. Syftet är också att säkerställa koppling till gång- och cykelvägen längs med riksväg 9.

 • Detaljplan för Hyveln 5 m. fl. ”Kv Hyveln”

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av cirka 207 bostäder i ett flerbostadshus samt i ett gårdshus.

  Vidare är syftet också att bekräfta befintlig markanvändning för Hyveln 9 och 7 med anledning att bland annat möjliggöra för Kunskapsskolan att permanent få fortsätta bedriva sin verksamhet i befintlig lokal.

 • Detaljplan för Maglarp 50:60 och del av 57:68

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse - som en naturlig utveckling av den bystruktur som redan existerar i byn Kurland. Syftet med planen är också att säkerställa tillträdet till denna nya bebyggelsen genom en breddad lokalgata inkl. dike för avledning av dagvatten från Kurlands byaväg.

 • Detaljplan för Kattegatt 20 m.fl. ”Thysells i Anderslöv” Trelleborgs kommun

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för om- och tillbyggnad av Thysells varuhus till en mångfald av funktioner så som vårdcentral, äldreboende, förskola och andra kompletterande centrumfunktioner. Planen syftar även till att möjliggöra att nya bostäder i framförallt flerbostadshus eller radhus byggs ut i en kvartersstruktur som stärker gatumiljön utmed väg 101.

 • Detaljplan för Kv Herkules Västra

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och verksamheter inom befintligt blandkvarter. Men även möjliggöra för förbättrande åtgärder på allmän platsmark som Hamngatan och CB-Friisgatan liksom på de gemensamma ytorna inom kvarteret. Syftet är också att möjliggöra för ett effektivt och kvalitativt användande av ytorna för utomhusvistelse för kvarterets boende och andra nyttjare, samt att - i samband med detta, tillföra vissa ekosystemtjänster till området.

 • Upphävande av detaljplan för Maglarp 55:11, 55:12 och 55:14 "Maglarps golfklubb", Trelleborgs kommun

  Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att upphäva hela gällande detaljplan för Maglarp 55:11, Trelleborgs kommun, DP 121, (laga kraft 2003-10-10).

 • Detaljplan för del av Västra Värlinge S:5 m.fl. "Västra Värlingevägen", Skegrie

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för gata med kommunalt huvudmannaskap inom befintlig väg 628, på sträckan mellan korsning med väg 517 i norr och väg 635 i söder.

 • Detaljplan för östra delen av Skegrie 41:1 "Skegrie öster", Skegrie

  Planområde
  Detaljplan för Östra delen av Skegrie 41:1 "Skegrie öster" antogs av kommunfullmäktige den 21 mars 2016.
 • Detaljplan för Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen, Beddingestrand

  Planområde
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse samt möjliggöra för förskola med tillhörande lokalgata, vänd- och parkeringsplatser. Syftet är också att säkerställa bevarandet av utpekade träd samt naturmark då dessa tillsammans utgör en viktig resurs för området som helhet samt som visuell barriär mot den närliggande vägen, väg 9, mellan Trelleborg och Ystad.
 • Detaljplan för Östra Torp 15:12, Julgransodlingen, Smygehamn

  Planområde

  Detaljplan för Östra Torp 15:12 antogs av kommunfullmäktige den 22 juli 2015.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?