Pågående detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som just nu är under arbete. Samtliga handlingar finns att läsa hos samhällsbyggnadsförvaltningen på Rådhuset i Trelleborg.

Söker du en redan antagen detaljplan så hittar du den här

Aktuella detaljplaner

 • Detaljplan för Stuckatören 1 m.fl.

  Syftet med detaljplanen är att förtäta och skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse genom att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet. Syftet är även att förstärka gaturummet mot Engelbrektsgatan och Hovslagaregatan med en stadsmässig bebyggelse med entréer mot gatorna och med möjlighet till framtida centrumverksamhet mot Engelbrektsgatan.

 • Ändring av stadsplan för Trelleborgs stad (A0) för fastigheten Hjorten 14

  Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra en bebyggelse i upp till fyra våningar och ta bort planbestämmelse i gällande stadsplan för Trelleborgs stad (A0) om maximalt tre våningar för fastigheten. Bebyggelsens höjd regleras endast med en planbestämmelse om en byggnadshöjd på 14 meter.

 • Ändring för del av stadsplan för Pilevallsskolan 1 m-fl. (A 185) för del av fastigheten Köpingeskolan 1

  Ändringen av detaljplan syftar till att möjliggöra en högre byggnadshöjd på 13 meter inom södra delen av fastigheten Köpingeskolan 1.

 • Detaljplan för Östervång 1:78, 1:83 med flera – ”Bovieran”

  Syftet med detaljplanen är att skapa nya bostäder, främst flerbostadshus. Området består i dagsläget av främst villakvarter och för att skapa mera varierande bostadstyper i våra stadsdelar så föreslås i denna detaljplan att området kompletteras med flerbostadshus och radhus.

 • Detaljplan för Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen, Beddingestrand

  Planområde

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostads­bebyggelse och förskola med tillhörande lokalgata. Syftet är också att säkerställa bevarandet av utpeka­de träd samt naturmark då dessa tillsammans utgör viktiga kvalitéer till skolverksamheten och för de boende i området. Planområdet är beläget strax söder om Granhyddans camping i Beddingestrand, söder om väg 9.

 • Detaljplan för del av Västervång 2:25 m fl - "Västervång Ost" och "Västra Gränstorp"

  Syftet med detaljplanerna är att förtäta området längs väg 108, Lundavägen, med bostäder.

 • Detaljplan för Kyrkoköpinge 20:46 m.fl. "Allmogevägen"

  Syftet med planförslaget är att förtäta en central del av Trelleborg och skapa en blandad bebyggelse i området. Syftet är även att förstärka gaturummet längs Engelbrektsgatan och möjliggöra för kompletterande bostadsbebyggelse med möjlighet till centrumfunktioner i bottenplan utmed Engelbrektsgatan samt att möjliggöra för skolverksamhet inom området. Den nya skolverksamheten ska fungera tillsammans med nuvarande verksamhet i angränsande Pilevallskolan.

 • Detaljplan för Profilen 11 m.fl. Anderslöv

  Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till ett nytt bostadsområde med nya bostäder i olika typer för att stärka Anderslöv som en småstad med en småskalig och karaktär. Planförslaget ska även stärka utvecklingen av Anderslövs centrum.

 • Detaljplan för Bollen 2 m.fl. "Förskola och Allén"

  Syftet med detaljplanen är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till funktionsblandad stadsbebyggelse och tillskapa allmän plats som binder samman staden.

 • Detaljplan för Signalen 19 m.fl. "Gasverket"

  Syftet med detaljplanen är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till funktionsblandad stadsbebyggelse och tillskapa allmän plats som binder samman staden.

 • Detaljplan för Innerstaden 3:77 m.fl. "Övre och Stadsparken"

  Syftet med detaljplanen är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till funktionsblandad stadsbebyggelse och tillskapa allmän plats som binder samman staden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?