Pågående detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som just nu är under arbete. Samtliga handlingar finns att läsa hos samhällsbyggnadsförvaltningen på Rådhuset i Trelleborg.

Söker du en redan antagen detaljplan så hittar du den här

Aktuella detaljplaner

 • Detaljplan för Västervång 2:25 m.fl. "Södra Gränstorp"

  Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra flerbostadshus, radhus och friliggande villor. Detaljplanen ska även pröva lämpligheten att uppföra en förskola/skola inom planområdet. Syftet är även att anlägga nya gator och gång- och cykelvägar i området som ansluter till omkringliggande gator.

 • Detaljplan för Tågarp 6:9 och Västervång 2:25 m fl "Västervång Nordost"

  Syftet med detaljplanen är att förtäta området längs väg 108, Lundavägen, med bostäder. Centrumändamål tillåts även i det nordöstra planområdet. Syftet med detaljplanen är att kunna komplettera norra Trelleborg med flerbostadshus.

 • Detaljplan för Kyrkoköpinge 20:46 m.fl. "Allmogevägen"

  Syftet med planförslaget är att förtäta en central del av Trelleborg och skapa en blandad bebyggelse i området. Syftet är även att förstärka gaturummet längs Engelbrektsgatan och möjliggöra för kompletterande bostadsbebyggelse med möjlighet till centrumfunktioner i bottenplan utmed Engelbrektsgatan samt att möjliggöra för skolverksamhet inom området. Den nya skolverksamheten ska fungera tillsammans med nuvarande verksamhet i angränsande Pilevallskolan.

 • Detaljplan för Profilen 11 m.fl. Anderslöv

  Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till ett nytt bostadsområde med nya bostäder i olika typer för att stärka Anderslöv som en småstad med en småskalig och tät karaktär. Planförslaget ska även stärka utvecklingen av Anderslövs centrum.

 • Detaljplan för Bollen 2 m.fl. "Förskola och Allén"

  Syftet med detaljplanen är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till funktionsblandad stadsbebyggelse och tillskapa allmän plats som binder samman staden.

 • Detaljplan för Signalen 19 m.fl. "Gasverket"

  Syftet med detaljplanen är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till funktionsblandad stadsbebyggelse och tillskapa allmän plats som binder samman staden.

 • Detaljplan för Innerstaden 3:77 m.fl. "Övre och Stadsparken"

  Syftet med detaljplanen är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till funktionsblandad stadsbebyggelse och tillskapa allmän plats som binder samman staden.

 • Detaljplan för Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen, Beddingestrand

  Planområde

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostads­bebyggelse och förskola med tillhörande lokalgata. Syftet är också att säkerställa bevarandet av utpeka­de träd samt naturmark då dessa tillsammans utgör viktiga kvalitéer till skolverksamheten och för de boende i området. Planområdet är beläget strax söder om Granhyddans camping i Beddingestrand, söder om väg 9.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?