Pågående detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som just nu är under arbete. Samtliga handlingar finns att läsa hos samhällsbyggnadsförvaltningen på Rådhuset i Trelleborg.

Söker du en redan antagen detaljplan så hittar du den här

Aktuella detaljplaner

 • Detaljplan för Östervång 1:78, 1:83 med flera – ”Bovieran”

  Syftet med detaljplanen är att skapa nya bostäder, främst flerbostadshus. Området består i dagsläget av främst villakvarter och för att skapa mera varierande bostadstyper i våra stadsdelar så föreslås i denna detaljplan att området kompletteras med flerbostadshus och radhus.

 • Detaljplan för Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen, Beddingestrand

  Planområde

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostads­bebyggelse och förskola med tillhörande lokalgata. Syftet är också att säkerställa bevarandet av utpeka­de träd samt naturmark då dessa tillsammans utgör viktiga kvalitéer till skolverksamheten och för de boende i området. Planområdet är beläget strax söder om Granhyddans camping i Beddingestrand, söder om väg 9.

 • Detaljplan för Tågarp 6:9 och Västervång 2:25 m fl "Västervång Nordost"

  Syftet med detaljplanen är att förtäta området längs väg 108, Lundavägen, med bostäder. Centrumändamål tillåts även i det nordöstra planområdet. Syftet med detaljplanen är att kunna komplettera norra Trelleborg med flerbostadshus.

 • Detaljplan för Kyrkoköpinge 20:46 m.fl. "Allmogevägen"

  Syftet med planförslaget är att förtäta en central del av Trelleborg och skapa en blandad bebyggelse i området. Syftet är även att förstärka gaturummet längs Engelbrektsgatan och möjliggöra för kompletterande bostadsbebyggelse med möjlighet till centrumfunktioner i bottenplan utmed Engelbrektsgatan samt att möjliggöra för skolverksamhet inom området. Den nya skolverksamheten ska fungera tillsammans med nuvarande verksamhet i angränsande Pilevallskolan.

 • Detaljplan för Profilen 11 m.fl. Anderslöv

  Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till ett nytt bostadsområde med nya bostäder i olika typer för att stärka Anderslöv som en småstad med en småskalig och tät karaktär. Planförslaget ska även stärka utvecklingen av Anderslövs centrum.

 • Detaljplan för Bollen 2 m.fl. "Förskola och Allén"

  Syftet med detaljplanen är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till funktionsblandad stadsbebyggelse och tillskapa allmän plats som binder samman staden.

 • Detaljplan för Signalen 19 m.fl. "Gasverket"

  Syftet med detaljplanen är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till funktionsblandad stadsbebyggelse och tillskapa allmän plats som binder samman staden.

 • Detaljplan för Innerstaden 3:77 m.fl. "Övre och Stadsparken"

  Syftet med detaljplanen är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till funktionsblandad stadsbebyggelse och tillskapa allmän plats som binder samman staden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?